Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1059/2013 av 29. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fôrtilsetningsstoff til slaktestorfe og som endrer forordning (EF) nr. 492/2006 (innehaver av godkjenningen Prosol SpA)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1059/2013 of 29 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for cattle for fattening and amending Regulation (EC) No 492/2006 (holder of the authorisation Prosol SpA)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten re-godkjenner et mikroorganismepreparat til bruk i fôr til slaktestorfe. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 er ikke genmodifisert. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til avlspurker, melkekuer, hester og avvent smågris, men re-godkjenningen gjelder bare bruk til slaktestorfe. Preparatet har grense for minste tillatte innhold på 4x10 KDE/kg fullfôr for at det skal ha ønsket effekt. Videre er det anbefalt at minste innhold i dagsrasjonen er 3,6x10 KDE/dyr (KDE er kolonidannende enheter). Preparatet har potensial til å bedre tilvekst og fôrutnyttelse hos storfe. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk. Det er uendret siden opprinnelig godkjenning, og det er derfor gitt en overgangsordning. Preparatet og fôr som inneholder det og er produsert og merket før 19. mai 2014, etter regelverket som gjaldt fram til 19. november 2013, kan omsettes inntil lagervare er brukt opp.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komitée for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. november 2023 og er bare gitt til firmaet Prosol SpA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent. Fôrindustrien kan fortsatt bruke preparatet på samme måte som før. Siden det er gitt en overgangsperiode, får de anledning til å omsette preparatet og bruke opp lagervare av preparatet eller fôrvarer der det inngår innen en frist. Det fører også til at de kan tilpasse seg det nye regelverket over noe tid. Overgangsordningen gir god ressursutnyttelse og er en økonomisk fordel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten re-godkjenner et mikroorganismepreparat, uten endringer, og det kan brukes på samme måte som før. Ved at det er gitt en overgangsordning, kan preparatet og fôrvare der det inngår, omsettes etter tidligere regelverk. Likeså kan lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår, brukes opp innen en gitt frist. Det gir både en økonomisk og en ressursmessig gevinst.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1059/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1059

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2013
Frist returnering standardskjema: 19.11.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2014
Høringsfrist: 20.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen