Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2013 av 22. oktober 2013 som endrer forordningene (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gjennomførings-forordningene (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 og (EU) nr....

Commission Implementing Regulation (EU) No 1014/2013 of 22 October 2013 amending Regulations (EC) No 2380/2001, (EC) No 1289/2004, (EC) No 1455/2004, (EC) No 1800/2004, (EC) No 600/2005, (EU) No 874/2010, Implementing Regulations (EU) No 388/2011, (EU) No 532/2011 and (EU) No 900/2013 as regards ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Pfizer Ltd. har vært innehaver av godkjenningene av flere koksidiostatika som fôrtilsetningsstoffer. Nå har Pfizer skilt ut hele sin dyrehelsedivisjon som et eget firma, under navnet Zoetis Belgium SA. Det medfører at markedsrettighetene og derfor også godkjenningene for deres koksidiostatika, overføres til det nye firmaet. Det gjelder følgende koksidiostatika: Decoquinate, lasalocid A natrium, maduramicin ammonium alfa, robenidin hydroklorid og salinomycin. Av disse er ikke decoquinate og robenidin godkjent som fôrtilsetningsstoff i Norge. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningene enn navnendringen, så dette er bare en rent administrativ prosess. European Food Safety Authority, EFSA, er derfor bare informert om endringene. Siden preparatene er uendret, er det gitt en overgangsperiode. Den medfører at de nevnte koksidiostatika, som er produsert og merket før 12. november 2013 etter regelverket som gjaldt før denne datoen, kan omsettes til lagervaren er brukt opp.

Endringene er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningsperioden for det enkelte stoffet er uendret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2013 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Da bare navnet på godkjenningsinnehaver er endret, men preparatene og godkjenningsperioden for det enkelte av dem er uendret, får heller ikke rettsakten konsekvenser for fôrindustrien. At preparater som er produsert før 12. november, merket med tidligere firmanavn kan brukes opp, er en ressursvennlig løsning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Navnendring på firma med markedsføringsrettigheter for visse koksidiostatika er bare en formalitet, da ingen andre endringer er foretatt i godkjenningene. Det er positivt at en overgangsordning tillater at lagervare av preparater merket med firmaets tidligere navn kan brukes opp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1014/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.11.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2014
Høringsfrist: 14.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker