Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1040/2013 av 24. oktober 2013 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukenase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som fôrtilsetningsstoff til slaktegris, andre griseraser ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1040/2013 of 24. October 2013, concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for pigs for ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS- avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten utvider bruksområdet til et enzympreparat bestående av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase podusert av Trichoderma reesei (MUCL 49754). Produksjonsorganismene er ikke genmodifiserte. Tidligere er preparatet godkjent som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris, verpehøner og fjørfe av økonomisk mindre viktige raser. Utvidelsen fører til at preparatet godkjennes til slaktegris, andre grisearter enn Sus scrofa domesticus og slaktekalkun. Preparatet  er klassifisert i kategorien zoo-tekniske fôrtilsetningsstoffer, og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. EFSA finner stoffet trygt i bruk, og at det kan bedre tilveksten hos slaktegris og slaktekalkun. Det er satt en minimumsgrense for enheter av enzymene som skal tilsettes for å sikre effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på området finnes i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om tilsetningsstoffer i fôr, artikkel 13 punkt 3, og medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

For næringen vil utvidelsen av bruksområdet virke positivt da ett tidligere godkjent preparat nå kan benyttes til flere arter.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet ser ingen problemer med utvidelsen av bruksområdet til dette preparatet fordi det allerede er på markedet og benyttes til tilsvarende bruksområde. Næringen vil med denne utvidelsen kunne benytte ett og samme preparat til flere dyr, noe som kan forenkle bruken av tilsetningsstoff i denne funksjonelle gruppen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1040/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.11.2013
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2014
Høringsfrist: 14.02.2014
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker