Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

GMES datapolicy

Kommisjonens delegerte forordning 1159/2013 som supplementerer Råds- og Parlamentsforordning (EU) No 911/2010 om det europeiske jordobservasjonsprogrammet GMES ved å etablere registrerings- og lisensieringsbetingelser for brukere av GMES og ved å definere kriterier for å begrense adgangen til GME...

Commission Delegated Regulation (EU) No 1159/2013 of 12 July 2013 supplementing Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council on the European Earth monitoring programme (GMES) by establishing registration and licensing conditions for GMES users and defining criteria fo...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble utstedt 12. juli 2013 og publisert i Official Journal 19. september 2013.  

Sammendrag av innhold

Formålet med rettsakten er å etablere en datapolicy for det europeiske jordobservasjonsprogrammet Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Rettsakten supplementerer Forordning (EU) 911/2010 om den innledende driftsfasen av GMES, som ble inlemmet i EØS-avtalen i 2012. GMES er forløperen til EUs store jordobservasjonsprogram Copernicus, som starter opp i 2014. Forslag til forordning om Copernicus-programmet (COM (2013) 312) er under behandling i Rådet og Parlamentet. Inntil vedtaket av sistnevnte forordning styres EUs jordobservasjonsprogram av Forordning (EU) 911/2010. Det antas  at Forordning 1159/2013 vil videreføres som datapolicy for Copernicus etter ikrafttredelsen av COM (2013) 312.  

Stortinget ga sitt samtykke til norsk deltakelse i den innledende driftsfasen av GMES for perioden 2012-2013, gjennom vedtaket av Prop. 4 S (2012-2013) 12. desember 2012. Det ble bevilget 22 mill. kroner i statsbudsjettet for 2013 til norsk deltakelse i den innledende driftsfasen av GMES. Midlene har blitt innkrevet av Kommisjonen langsommere enn forventet, slik at deler av midlene vil kreves inn i 2014. 

Rettsakten omfatter betingelser for datatilgang, kriterier for å begrense datatilgang, betingelser for å registrere brukere av data og retningslinjer for sensitivitetsvurdering av data. Det fastslås at utgangspunktet for GMES' datapolicy skal være full åpenhet. Data skal i utgangspunktet tilgjengeliggjøres kostnadsfritt. Datadistribusjonen skal være kompatibel med prinsippene som gjelder for Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). Kommisjonen skal innføre begrensninger der full åpenhet kommer i konflikt med rettigheter fastslått i EUs Charter of Fundamental Rights, med opphavsrett, med EUs eller medlemsstatenes sikkerhetsinteresser eller med internasjonale avtaler. I tilfeller der det oppstår kapasitetsproblemer skal datatilgangen til land og organisasjoner som deltar i programmet prioriteres.


Merknader

Rettsakten omhandler interne forhold knyttet Kommisjonens administrasjon av programmet. Den innebærer ingen ytterligere finansielle forpliktelser eller administrative konsekvenser for Norge utover midlene som ble bevilget i statsbudsjettet for 2013 og medfører heller ikke suverenitetsavståelser. Det foreligger ikke behov for å endre norsk lovgivning eller annet regelverk. Rettsakten faller følgelig inn under gruppe 3.  

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Norsk Romsenter, som ikke har merknader. Den har også vært sendt på høring i det interdepartementale koordineringsutvalget for romvirksomhet.  

Vurdering

Rettsakten er å anse som en rent teknisk regulering av interne forhold relatert til Kommisjonens forvaltning av programmet. Innlemmelse av forordningen er en nødvendig oppfølging av Stortingets samtykke i 2012 til å innlemme Forordning (EU) 911/2010 i EØS-avtalen. Den er følgelig EØS-relevant og akseptabel.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1159/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1159

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2013
Frist returnering standardskjema: 14.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen