Konsolidert dobbeltskrogsforordning

Konsolidert forordning om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog eller tilsvarende design for oljetankskip...

Regulation of the European Parliament and of the Council on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tanker...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Kommisjonen oversendte forslaget til Rådet og Parlamentet 23. september 2011. Forordningen ble vedtatt 13. juni 2012.

Sammendrag av innhold

Forordningen samler regelverket i forordningen om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog eller tilsvarende design for oljetankskip (nr 417/2002/EF) med de senere endringsforordningene i en ny rettsakt. I tillegg til å samle reglene i forordningen og de senere endringene, inneholder rettsakten endringer i reglene om Kommisjonens adgang til å endre forordningens henvisninger til den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip (MARPOL). Utover dette inneholder ikke forordningen endringer.

Merknader

Tidligere forordning 417/2002/EF med endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog (for-2003-02-20-254). Krav til dobbeltskrog for oljetankskip følger også av MARPOL, som er gjennomført i forskrift om hindring av forurensing fra skip (for-1983-06-16-1122).

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet sendte Kommisjonens forslag til samlet forordning på kort høring til berørte hovedorganisasjoner. Høringsinstansene hadde ikke merknader til forslaget.

Vurdering

Forordningen samler forordning 417/2002/EF og de senere endringene (forordningene 2099/2002/EF, 1726/2003/EF, 2172/2004/EF, 457/2007/EF, 1163/2009/EF og 219/2009/EC). Forordning 219/2009/EC er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og omhandler tilpasning til forskriftsprosedyren med kontroll (regulatory procedure with scrutiny). Etter artikkel 10 (som er forordning 219/2009/EC tilpasset Lisboatraktaten) kan Kommisjonen vedta endringer i forordningens referanser til MARPOL, forutsatt at forordningens virkeområde ikke utvides. Forordningen inneholder nærmere regler om prosedyrene for slike endringer i forslaget artiklene 11 til 13. Forordningen medfører at alle reglene knyttet til framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog samles i en rettsakt mot sju i dag. Dette gjør regelverket mer oversiktelig. Forordningene som samles i forslaget er, med unntak av forordning 219/2009/EC, tatt inn i EØS-avtalen. Konklusjon: Rettsakten er EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)566 final
Rettsaktnr.: 530/2012
Basis rettsaktnr.: 417/2002
Celexnr.: 32012R0530

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 13.06.2012
Dato returnert standardskjema: 31.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker