Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonal anerkjennelse økologisk akvakultur

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2013 av 24. oktober 2013 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon, merking og kontroll...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2013 of 24 October 2013 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labellin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2013

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon, merking og kontroll. I forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 95.11 er det fastsatt en overgangsordning for nasjonalt anerkjent regelverk for økologisk akvakulturproduksjon fram til 1. juli 2013. Nasjonale myndigheter kan anerkjenne økologiske akvakulturvirksomheter etter nasjonalt regelverk som var etablert før 1. januar 2009. Rettsakten gjennomfører en forlenging av tidspunktet for nasjonalt anerkjent regelverk fra 1. juli 2013 til 1. januar 2015.

Bakgrunnen for endringen i rettsakten er å sikre tilstrekkelig tid til pågående vurdering av endringer i regler om økologisk akvakulturproduksjon, og å forebygge forstyrrelse i handelen med økologiske akvakulturprodukter. Flere medlemsland har sendt inn forslag til revidering av regelverket, med bakgrunn i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 710/2009 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 vedrørende økologisk akvakultur regelverk. Disse forespørslene er samlet i et mandat for vurdering i ekspertgruppen for økologisk produksjon under EU kommisjonen (EGTOP). Det påpekes i tillegg i rettsakten at økologisk akvakulturproduksjon er et nytt område, som er karakterisert av mangfold og kompleksitet, og at det derfor er behov med en lengre overgangsperiode.Rettsakten er gjeldende fra 1. juli 2013 i EU.

Merknader
Den nye rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1030/2013, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Rettsakten er en fordel for økologisk akvakulturproduksjon i Norge, siden vi ikke har gjennomført felles EU-regelverk for økologisk akvakultur ennå. En utvidet overgangsperiode for nasjonalt anerkjent regelverk vil lette kommunikasjonen med øvrige land ved eksport.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1030/2013
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32013R1030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 06.12.2013
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2014
Høringsfrist: 01.04.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen