Forsiden

Økodesign, endring av forordning nr 278/2009 strømforsyninger

Utkast til endret Kommisjonsforordning om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk i ubelastet tilstand og til deres gjennomsnittlige virkningsgrad i aktiv tilstand

Draft COMMISSION REGULATION of […] implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

De eksisterende krav har hatt virkning siden 2010. Et studium som hadde som formål å avdekke behov fir endringer i eksisterende forordning, ble gjennomført i 2013. I et interessentmøte den 18. april 2013 ble man enige om å gjennomføre mindre endringer i forordningen gjennom en hurtigprosedyre (fast track). Endringene innebar å basere reviderte krav på EU Code of Conduct of External Power Supplies v. 5.0 og/eller kommende krav fra US DoE til eksterne strømforsyninger. Fast-track prosedyre er en forenklet vurdering som ikke resulterer i store endringer i forordningen.

EU-Kommisjonen har igangsatt en konsekvensvurdering (Impact Assessment) av forordningsforslaget. Avstemning i Forskriftskomiteen (Regulatory Committe) kan forventes i desember 2015. 

Forordningen foreslås revidert i juli 2019. I den forbindelse vil man vurdere å inkludere trådløse strømforsyninger og strømforsyninger med høy effekt (> 250 W) i virkeområdet. Videre skal muligheten  for å stille krav til energieffektivitet ved 10 % belastning og ressurseffektivitet vurderes.   

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har i mai 2015 gjennomført en elektronisk høring av et utkast til endring av forordning nr. 278/2009 om økodesignkrav til eksterne strømforsyninger. Eksterne strømforsyninger (External power supplies, EPS) omformer vekselstrømmen i vegguttaket til den elektrisitetsformen som elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr behøver. Eksempelvis har som regel bærbare PC-er, mobiltelefoner, barbermaskiner og MP3-spillere en ekstern strømforsyning som er montert på ledningen mellom vegguttaket og apparatet.

Kommisjonen startet endringsarbeidet i 2013. Gjeldende høringsutkast er basert på innspill fra medlemmene i Samrådsforum i 2013 og på resultatene fra en utredning gjennomført i 2014. I høringsutkastet til endret forordning, skjerpes eksisterende energikrav i 278/2009 vedrørende elforbruk i ubelastet og belastet tilstand i både 2017 og 2018. Videre utvides definisjonen av EPS til å også omfatte EPS som kan levere strøm ved ulike spenningsnivåer på samme tid. Det foreslås også ytterligere krav om produktinformasjon.

Regelverket ligger innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF) som fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Under direktivet utarbeidets egne gjennomføringsforordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å sørge for at produkter, som bringes i omsetning, oppfyller kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Økodesignkrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å bla øke energieffektiviteten med 20 % i EU.

Produkter som ikke inngår i virkeområdet for forordningen 

• Spenningsomformere

• Avbruddsfrie strømforsyninger (Uninterruptible Power Supply, UPS)
• Batteriladere
• Transformatorer til halogenbelysning
• EPS til medisinsk utstyr
• EPS, som bringes på markedet senest 30. juni 2015 som tilbehør eller som reservedel til en identisk strømforsyning som bringes på markedet innen ett år etter at lovgivningen træder i kraft. Det skal tydelig fremgå av strømforsyningen, eller dens emballasje, hvilket produkt den er tilbehør eller reservedel til.
 

Forslag til endrede krav

Energikrav:
Gjeldende krav til energieffektivitet i to tilstander skjerpes. 

• I ubelastet tilstand (no-load), dvs. når strømforsyningen sitter i stikkontakt men uten å være tilsluttet apparatet.
• I aktiv tilstand, dvs. når strømforsyningen sitter i stikkontakt og samtidig er tilsluttet apparatet.

Kravene foreslås gjennomført i to trinn. Det første trinn skal gjelde fra 1. januar 2017 og det andre trinn fra 1. januar 2018.

Kravene i trinn 1 er basert på US DOE krav for EPS, men med anvendelsesområde som i den gjeldende økodesignforordning for EPS, nr. 278/2009 i tillegg til de endringer som er nevnt ovenfor.

Kravene i trinn 2 er basert på trinn 2 i EU Code of Conduct versjon 5.0 for EPS.

Kravene avhenger av strømforsyningens type og effekt (nominell utgangseffekt).

Krav til produktinformasjon:
Informasjonskravene foreslås utvidet slik at produsentene, i tillegg til å opplyse om strømforsyningens energieffektivitet ved belastninger på 25 %, 50 %, 75 % og 100 %, også skal opplyse om effektiviteten ved 10 % belastning.

Videre foreslås det at produktinformasjon i tillegg skal stilles gratis til rådighet på produsenten hjemmeside. Fra før er det krav om at slik informasjon skal fremgå av den tekniske dokumentasjonen for produktet .

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011

Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter). Forordningen forventes å ikke ha noen særlig konsekvenser for private aktører.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

a) Under vurdering

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

NVE hadde utkastet til endret forordning på høring i perioden 20.04-04.05 2015. Ingen uttalelser kom inn til NVE.

Vurdering

De foreslåtte endrede kravene vurderes å ikke få særlige konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Lenke til forordning (EC) No 278/2009: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:EN:PDF

Dette dokument er skrevet på bakgrunn av forordning nr 278/2009, Kommisjonens gjeldende forslag til endring av forordningen samt konsultasjoner i Samrådsforum den 18. april 2013 og 29. april 2015.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker