Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, materialeffektivitet i MEErP

Studium "Teknisk assistanse for en økodesignrapport om materialeffektivitet og en ny modul til metodologien for økodesign av energirelaterte produdukter (MEErP) ...

Study "Technical assistance for a material-efficiency Ecodesign report and module to the Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP)" ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien av materialeeffektivitet ble lansert den 5. oktober 2012. Stakeholdermøtet ble holdt i Brussel den 1. juli 2013. Den endelige rapport av Del 1 skal avsluttes høsten 2013.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

MEErP står for Methodology for the Ecodesign of Energy related Products. Det er en metode og struktur for hvordan EUs kravforberedende studier av energirelaterte produkter skal oppbygges og utføres. Frem til i dag har man i økodesignforordningene hovedsakelig satt krav til energibruk i produktenes driftsfase fordi dette har vært de "lavthengende frukter". Materialeffektivitetsstudiet skal vurdere om andre miljøparametre i større grad kan innarbeides i økodesignlovgivningen etter hvert som store energibesparelsespotensialer uttømmes. Studien er inndelt i to deler.

Del 1 av studiet identifiserer de viktigste materialer til alle energibrukende (EuP) og energirelaterte (ErP) produkter under økodesigndirektivet sett fra et ressurseffektivitetsperspektiv. Videre ser man på hvordan disse forbruket av disse materialene eventuelt kan reguleres gjennom økodesignkrav.

Del 2 skal munne ut i en revision og oppdatering av MEErP, herunder Excel-verktøyet EcoReport, som brukes til å beregne materialers miljøpåvirkning i produktenes livssyklus.

Studiet foreslår tre områder som skal innarbeides i MEErP og EcoReport. Det gjelder forslag til typer materialer, kategorier av miljøpåvirkninger og typer av informasjonskrav for produsenter og importører.

Ad typer materialer

Blant mange identifiserte materialer, foreslås følgende som eksempler på særlig prioriterte:
Aluminium
Antimon
Kobber
Polyetylen
Sink

Ad kategorier av miljøpåvirkninger
-Uttømming av ressurser (kalt Abiotic Depletion Potential, ADP), som bestemmer hvorvidt ressursen er knapp eller ei og kvantifiserer ressursknappheten/tilgangen.

-Miljøpåvirkning ved utvinning av naturressurser(kalt Material Footprint,MF)

-Gjenbruk av materialet etter endt levetid (kalt recyclability benefit rate)

-Innholdet av gjenbrukt materiale i produktet (kaldet recycled content)

-Produktets levetid

-Mengde og type av sjeldne jordarter eller andre naturressurser som inngår i produksjonen av produktet (kalt Critical Raw Materials, CRM)

Ad Informasjonskrav
Opplysninger til bruk ved demontering, reparasjon, gjenbruk og avhending. Merkning av ulike plasttyper i produktet for å forenkle gjenbruken. Opplysninger om produktets levetid eller nødvendig vedlikehold for å optimere levetiden.

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser for Norge. Vil gjennomføring medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk? Hvilke lover/forskrifter må i så fall endres?

Vurdering

Andre opplysninger

Lenke til dokumenter om materialeeffektivitet på EU-kommisjonens hjemmeside:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YmlvaXMuY29tfG1lZXJwfGd4OjNiMGFiYjdmZDI3NWI4Y2Y


Dette notatet er skrevet på bakgrunn av arbeidsdokumentet for Del 1 og referatet av stakeholdermøtet.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen