Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - sporbarhet av sauer og geiter

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om innføring av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter...

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

EUs nåværende regelverk om identifikasjon og registrering av sauer og geiter finnes i forordning (EF) nr. 21/2004. Forordningen har vært endret en rekke ganger og fremstår av den grunn som noe uoversiktlig. Forslaget til ny rettsakt er ment å gjøre regelverket klarere og mer tilgjengelig for brukerne. Forslaget omhandler krav til merking av sauer og geiter, føring av driftsenhetsregister, transportdokumentasjon og et sentralt register/database. Forslaget innebærer ingen materielle regelverksendringer sammenliknet med forordning (EF) nr. 21/2004, men er kun en kodifisering. 


Merknader

Hjemmel i EU-traktaten

Traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte artikkel 43 nr. 2.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å gjennomføre forordning (EF) nr. 21/2004 i norsk rett. Forordningen er gjennomført i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Da rettsakten ikke innebærer materielle regelendringer, får den heller ikke nye administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Gjennomføringen av forordning (EF) nr. 21/2004 i Norge løper ikke problemfritt. Særlig vanskelig er spørsmålet om å innføre elektronisk merking av sauer som en obligatorisk ordning. Næringen er delt i synet på dette. Forslaget til ny rettsakt løser ikke disse problemene, men gjør dem heller ikke større. Mattilsynet vurderer derfor forslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)635
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen