vet-TSE

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/429/EU av 9. august 2013 som endrer vedtak 2007/453/EF når det gjelder BSE-status i Costa Rica, Israel, Italia, Japan, Nederland, Slovenia og USA...

Commission Implementing Decision 2013/429/EU of 9 August 2013 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Costa Rica, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Slovenia and the United States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp medlemsland i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt fare for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Italia, Japan, Nederland, Slovenia og USA som oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar BSE-risiko, Israel som får neglisjerbar BSE-risiko, samt Costa Rica som får status kontrollerbar BSE-risiko.

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknadene hvorpå EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget i vedtak 2007/453/EF oppdateres nå i henhold til OIEs generalforsamling sine avgjørelser i mai 2012.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Norge er vurdert av OIE og kategorisert som et land med neglisjerbar BSE-risiko.


Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For å opprettholde sin BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/429/EU
Basis rettsaktnr.: 2001/999/EF
Celexnr.: 32013D0429

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2014
Frist returnering standardskjema: 06.01.2014
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.01.2014
Høringsfrist: 04.03.2014
Frist for gjennomføring:

Lenker