Benchmarking

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om indekser som brukes som referanse ved vurdering av finansielle instrumenter og kontrakter...

Proposal for Directive/Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forslaget er til behandling i Rådet og Parlamentet.                   

Forordningen skal medvirke til å gjenopprette tilliten til referanseindekser (benchmarks). En referanseindeks er en indeks (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative underliggende data, som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle avtaler eller til å måle investeringsfonds resultater. Bestemmelsene tar sikte på å supplere Kommisjonens forslag, som Parlamentet og Rådet sluttet seg til i juni 2013, om å sidestille manipulering av referanseindekser med ulovlig markedsmanipulering og innføre strenge administrative sanksjoner.

Forslaget berører alle indekser som anvendes som referanse for finansielle instrumenter som handles eller kan handles i et regulert handelssystem.

  • Det foreslås å forbedre styringen av referanseindeks-prosessen og kontrollen med denne. Tilbydere av referanseindekser skal forhåndsgodkjennes og overvåkes løpende på nasjonalt og europeisk nivå.
  • Det foreslås at kvaliteten av den input-data og de metoder, som referanseindeks-administratorene bruker skal forbedres. Det stilles krav om bruk av tilstrekkelige og presise data ved fastsettelsen av referanseindekser, slik at de avspeiler de faktiske markedsforhold eller de økonomiske realiteter, som referanseindeksen forventes å måle.
  • Det skal sikres at bidragsytere leverer passende data og er omfattet av tilstrekkelig kontroll. Administratoren skal utarbeide en adferdskodeks (code of conduct) med nøye beskrivelse av de forpliktelser bidragsyterne har når de leverer input til en referanseindeks. Kodeksen omhandler forpliktelser i forhold til håndtering av interessekonflikter.
  • Det foreslås å sikre tilstrekkelig beskyttelse av forbrukere og investorer som bruker indeksene, blant annet ved at det stilles krav om at bankene skal vurdere referanserentens egnethet for forbrukere, for eksempel når det inngås avtaler om realkredittlån. Den input som benyttes til å beregne referanseindeksen, og selve referanseindeksen, skal gjøres mer gjennomsiktig.
  • Forslaget skal også sikre at avgjørende referanseindekser overvåkes og at de er levedyktige. Kritiske referanseindekser skal overvåkes av kollegier av tilsynsmyndigheter under ledelse av referanseindeks-administratorens tilsynsmyndighet, herunder ESMA. I tilfelle manglende enighet i kollegiet kan ESMA treffe avgjørelse om bindende megling. Det stilles supplerende krav i forbindelse med avgjørende referanseindekser, herunder at den relevante kompetente myndighet har myndighet til å kreve bidrag.

Sentralbanker som er medlem av det Europeiske System av Sentralbanker, er ikke omfattet av bestemmelsene, fordi de allerede har innført systemer som sikrer overensstemmelse med målene til dette forslaget til forordning.

Nærmere bestemmelser om råvareindekser for råvarer og rentesatser finnes i bilagene. Referanseindekser med input fra regulerte handelssystemer fritas for visse forpliktelser for å unngå dobbeltregulering.

Vurdering

Forslaget antas å være EØS-relevant.

Forordningen legger noe myndighet til ESMA. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen må derfor vurderes opp mot innlemmelse av ESA-forordningen i EØS-avtalen.

Spørsmålet om endelig rettsakt vil medføre behov for endringer i norsk rett, må sees i lys av pågående oppdrag fra Finansdepartementet, hvor Finanstilsynet er bedt om å vurdere behovet for et offentligrettslig rammeverk for referanserenter.  Se nærmere http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2013/nye-regler-om-referanserenter.html?id=734754

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)641
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen