Beregningsmetode avfall

Kommisjonsbeslutning 2011/753/EU av 18. november 2011 om beregningsmetoder for å verifisere overholdelse av mål jf art 11 (2) i Direktiv 2008/98/EC (avfallsrammedirektivet)...

Commission Decision 2011/753/EU of 18 November 2011 establishing rules and calculation methods for verifying compliance with the targets set in Article 11(2) of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er til vurdeing i EØS/EFTA-landene

Rammedirektivet for avfall (direktiv 2008/98/EF) setter krav til medlemslandene om å materialgjenvinne eller forberede til ombruk minst 50 % av husholdningsavfallet og minst 70 % av bygg- og anleggsavfallet ("construction and demolition waste") innen 2020 (artikkel 11-2ab). For at medlemslandene skal rapportere om måloppnåelsen på en enhetlig måte, har kommisjonen vedtatt hvilke utregningsmetoder som kan brukes, gjennom kommisjonsbeslutning 2011/753/EU.

Kommisjonsbeslutningen inneholder seks artikler: 1. definisjoner, 2. generelle krav, 3. kommunalt avfall, 4. bygg- og anleggsavfall, 5. rapporteringskrav og 6. pliktsubjekt (medlemslandene). Utregningsmetodene finnes i vedlegg I og II. Rapportering om måloppnåelse skal skje hvert tredje år. Intensjonen er at medlemslandene ikke skal få en vesentlig høyere rapporteringsbyrde i forhold til dagens rapportering om avfallsstatistikk til EU. Medlemslandene er derfor gitt muligheten til å velge mellom fire utregningsmetoder for husholdningsavfall, slik at de kan benytte en metode som i størst mulig grad baserer seg på allerede eksisterende avfallsdata. For bygg- og anleggsavfall finnes det kun én mulig utregningsmetode. Det skal her skilles mellom materialgjenvinning og såkalt "backfilling", som er nyttig bruk av egnede (tunge) masser til tekniske utfyllingsformål. Dette er nytt i forhold til dagens rapportering om avfallsstatistikk til EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten er rettet mot myndighetene og vil ikke kreve endringer i norsk lovverk.

Administrative konsekvenser: Rettsakten vil ikke få vesentlige administrative konsekvenser i Norge. Statistisk sentralbyrå vil kunne skaffe data om Norges måloppnåelse uten vesentlig mer informasjonsinnhenting enn i dag. SSB produserer avfallsstatistikk årlig, og rapporterer til EU i henhold til statistikkforordningen (2150/2002/EU) annethvert år.

Økonomiske konsekvenser i Norge for private og for offentlige myndigheter (kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå): Rettsaktens pliktsubjekt er myndighetene, og den vil ikke få vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutningen har ikke vært på høring i Norge, men Statistisk sentralbyrå har signalisert at beslutningen ikke vil påvirke arbeidsmengden knyttet til datainnsamling og rapportering i vesentlig grad.

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.


Vurdering

Norge har interesse av en enhetlig rapportering om måloppnåelsen av materialgjenvinningsmål i rammedirektivet om avfall, og kommisjonsbeslutningen har ingen kjente negative konsekvenser. 

Rettsakten supplerer regelverk som er innlemmet i EØS-avtalen, og den bør derfor også innlemmes i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/753/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/98/EU
Celexnr.: 32011D0753

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.09.2013
Frist returnering standardskjema: 22.10.2013
Dato returnert standardskjema: 01.11.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker