Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beslutning nr. S9

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. S9 av 20. juni 2013 om prosedyrer for refusjon mellom institusjoner i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 883/2004 artiklene 35 og 41...

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems Decision No S9 of 20 June 2013 concerning refund procedures for the implementation of Articles 35 and 41 of Regulation (EC) No 883/2004...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2013

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse i EØS-avtalen ved dens beslutning nr. 49/2014 av 8. april 2014, som trådte i kraft 9. april 2014. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

32014L0000Sammendrag av innholdet

Beslutning nr. S9 gjelder prosedyrer for refusjon av helsetjenester mellom institusjoner i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 883/2004 artiklene 35 og 41.

Beslutning nr. S9 erstatter tidligere Beslutning nr. S4 av 2. oktober 2009. Prosedyrene som fastsettes i beslutningen tilsvarer den tidligere beslutningen hva gjelder refusjon på grunnlag av faktiske utgifter (forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 62) og refusjon på grunnlag av faste beløp (forordning 987/2009 artikkel 63). Når det gjelder prosedyrene for nedbetaling og renter på forsinkede betalinger (forordning 987/2009 artikkel 68) er disse vesentlig utvidet. Videre er det tatt inn forskjellige bestemmelser om når krav om oppgjør må fremsettes, bestemmelser om når betaling skal anses å være gjort, bekreftelse for mottagelse av et krav om refusjon med mer.

Merknader

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 20. juni 2013 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Beslutningen vil ikke kreve endringer i forhold til norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/927/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF
Celexnr.: 52013D0927

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2013
Frist returnering standardskjema: 08.11.2013
Dato returnert standardskjema: 08.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen