Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid/p9

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 955/2013 av 4. oktober 2013 om godkjenning av propikonazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 9...

Commission Implementing Regulation (EU) No 955/2013 of 4 October 2013 to approve propiconazole as an existing active substance for use in biocidal producys for product-type 9...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen ble vedtatt 4. oktober 2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 – biocidforordningen - opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Forordningen bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet.

Forordning (EU) nr. 955/2013 godkjenner propikonazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 9. Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer.

Siden vurderingen ikke omfattet nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer.

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjennelser gis med følgende betingelser:

For produkter som er godkjent til industriell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der hvor eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

I tilfelle hvor et behandlet produkt er blitt behandlet med eller fortsatt inneholder propikonazol, og hvor det er nødvendig på grunn av risikoen for hudkontakt samt frigivelse av propikonazol under normale anvendelsesvilkår, skal den personen som er ansvarlig for å bringe det behandlede produktet i omsetning sikre at merkingen inneholder opplysninger om risikoen for hudallergi.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013 ved EØS-komitébeslutning nr. 225/2013. Forordning (EU) nr. 528/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 11. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Forordning (EU) nr. 944/2013 er gjennomført i norsk rett ved endringer i biocidforskrift.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring biocidregelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Ved direktiv 2008/78/EF ble propikonazol godkjent som aktivt stoff til bruk i produkttype 8 som omfatter trebeskyttelsesmidler.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0955/2013
Basis rettsaktnr.: 0528/2013
Celexnr.: 32013R0955

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2013
Frist returnering standardskjema: 18.11.2013
Dato returnert standardskjema: 19.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 43/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.03.2014
Høringsfrist: 12.06.2014
Frist for gjennomføring: 08.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.07.2014

Lenker

Til toppen