Forsiden

Biocid/tidsfrister

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 736/2013 av 17. mai 2013 om endring av forordning (EU) nr. 528/2012 vedrørende varigheten av stoffvurderingsprogrammet...

Commission Delegated Regulation (EU) No 736/2013 of 17 May 2013 amending Regulation (EU) No 528/2012 as regards the duration of the work programme for examination of existing biocidal active substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 736/2013 ble vedtatt 17. mai 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014 ved EØS-komitebeslutning nr. 15/2014.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i tekniske møter (TM), i møtene for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet - 98/8/EF. Forordningen bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet inkluderes i et vedlegg og deretter godkjenning av biocidproduktet. En forordning sikrer harmonisering og en mer helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området. Forordning (EU) nr. 528/2012 ivaretar også videreføringen av stoffvurderingsprogrammet i samsvar med direktiv 98/8/EF. Artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012 sier at formålet er at dette programmet skal være ferdig innen 14. mai 2014. I en meddelelse fra Kommisjonen til Parlamentet fremføres det at vurderingen av alle eksisterende aktive stoffer som benyttes i biocidprodukter først kan avsluttes 31. desember 2024. Ved forordning (EU) nr. 736/2013 endres derfor artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012 ved at ”14. mai 2014” endres til ”31. desember 2024”. 

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. 

Rettslige konsekvenser: Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift, og en gjennomføring av forordning (EU) nr. 736/2013 vil skje ved endring i den nye biocidforskriften. 

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 736/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover å foreta tilsvarende justeringer av tidsfrister.  

Gruppe 2: Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

De endringene som er foretatt i arbeidsprogrammets varighet er nødvendige og foretatt som en konsekvens av arbeidsmengde og arbeidskapasitet i medlemslandene, det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og Kommisjonen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0736/2013
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32013R0736

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.07.2013
Frist returnering standardskjema: 11.09.2013
Dato returnert standardskjema: 25.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 015/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker