Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid/vurderingsprogrammet

Kommisjonsforordning (EU) nr. 613/2013 av 25. juni 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1451/2007 om ytterligere aktive stoffer i biocidprodukter som skal gjennomgås i vurderingsprogrammet...

Commission Regulation (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined under the review programme...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 613/2013 ble vedtatt 25. juni 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014 ved EØS-komitebeslutning nr. 15/2014.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i møter for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet - 98/8/EF. Forordningen bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige stoffvurderingsprogrammet etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Vedlegg II inneholder en liste over alle aktive stoffer som allerede er på markedet og behandles. Omsetning av biocidholdige produkter som inneholder aktive stoffer som ikke er oppført i nevnte vedlegg eller vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF biociddirektivet eller aktive stoffer som Kommisjonen har vedtatt å ikke godkjenne, forbys.   Forordning (EU) nr. 613/2013 endrer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 og omhandler bestemmelser for inkludering av ytterligere aktive stoffer i biocidprodukter i stoffvurderingsprogrammet. Bakgrunnen for endringen er at en gjennom en rettssak i EU har kommet frem til at tidligere beslutninger fra Kommisjonen og medlemsstatene om at stoffer og produkter ikke ble omfattet av biociddirektivet ut fra sin virkemekanisme likevel var å betrakte som biocider, og som derfor må følge biocidreglenes krav. I tillegg har en del stoffer i programmet blitt plassert i feil produkttype etter råd fra Kommisjonen eller medlemslandene. Det innføres derfor en mulighet for å erklære en hensikt om å foreta en notifisering, gjennomføre en notifikasjon og inklusjon og/eller eksklusjon fra revisjonsprogrammet for stoffer som kan vise til slike forhold. 

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. 

Rettslige konsekvenser: Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift, og en gjennomføring av forordning (EU) nr. 613/2013 vil skje ved endring i den nye biocidforskriften. 

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 613/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.  

Gruppe 2: Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Forordningen er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0613/2013
Basis rettsaktnr.: 1451/2007
Celexnr.: 32013R0613

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2013
Frist returnering standardskjema: 09.08.2013
Dato returnert standardskjema: 25.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 015/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen