Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CLP/ATP

Kommisjonsforordning (EU) nr. 944/2013 av 2. oktober 2013 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger...

Commission Regulation (EU) No 944/2013 of 2 October 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the Eurooean Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. oktober 2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og videreutvikling av CLP-regelverket, herunder med faglig innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Ansvarlig myndighet (CA-myndighet) for CLP-regelverket i Norge er delt mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP) ble vedtatt blant annet for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier. Forordning (EF) nr. 1272/2008 opphever og erstatter direktiv 67/548/EØF (om klassifisering og merking av stoffer) og direktiv 99/45/EF (om klassifisering og merking av stoffblandinger).

Gjennom forordning (EU) nr. 944/2013 oppdateres og endres vedlegg til forordning (EF) nr. 1272/2008;

For sikkerhetssetningen P210 har den 5. revisjonen av GHS medført endringer som bare delvis er ivaretatt av forordning (EU) nr.487/2013. Ved forordning (EU) nr. 944/2013 sikres en fullstendig gjennomføring. 

Vedlegg VI, del 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer. Tabell 3.1 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av stoffer basert på kriterier i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer basert på kriterier i henhold til direktiv 67/548/EØF. Det er behov for å endre disse to listene for å inkludere oppdaterte klassifiseringer av stoffer som allerede omfattes av harmonisert klassifisering, og i tillegg inkluderes nye harmoniserte klassifiseringer i disse listene.

Videre endres harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer etter uttalelser fra komiteen for risikovurderinger (RAC) i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Videre er det vurdert til å være behov for lengre overgangsperioder for virksomheter for å kunne tilpasse merking og emballering til stoffer og stoffblandinger til de nye klassifiseringene.

For stoffet ”pitch, coal tar, high-temp.” har virksomheter behov for lengre frist for å kunne gjennomføre de nye harmoniserte klassifiseringer for stoffet.

For stoffet gallium arsenid er RAC i ferd med å utarbeide en ny uttalelse om fareklassen ”reproduksjonstoksisitet” slik at denne ikke føres opp i vedlegge VI før nevnte uttalelse er ferdigstilt.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1272/2008 er hjemlet i traktatens artikkel 95. 

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1272/2008 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012. Forordning (EF) nr. 1272/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Direktivene 67/548/EØF og 99/45/EF (som erstattes og oppheves av forordning (EF) nr. 1272/2008) ble i sin tid også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) nr. 944/2013 er gjennomført i norsk rett ved endring i CLP-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det er også en egen CLP-hjelp (og REACH-hjelp) på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0944/2013
Basis rettsaktnr.: 1272/2013
Celexnr.: 32013R0944

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.11.2013
Dato returnert standardskjema: 19.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 45/2014
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.03.2014
Høringsfrist: 16.06.2014
Frist for gjennomføring: 09.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.09.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.09.2014

Lenker

Til toppen