Forsiden

CLP/korrigeringer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 758/2013 av 7. august 2013 om korrigeringer i vedlegg VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballeringer av stoffer og stoffblandinger...

Commission Regulation (EU) No 758/2013 of 7 August 2013 correcting Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 7. august 2013.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP) ble vedtatt blant annet for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier – ”globally harmonised system”(GHS). Forordning (EF) nr. 1272/2008 opphevet og erstattet direktiv 67/548/EØF (om klassifisering og merking av stoffer) og direktiv 99/45/EF (om klassifisering og merking av stoffblandinger).

Ved gjennomgang og kontroll av CLP-regelverket ble det funnet enkelte feil i vedleggene til dette regelverket. Ved forordning (EU) nr. 758/2013 rettes disse feilene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1272/2008 er hjemlet i traktatens artikkel 95. 

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1272/2008 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 758/2013 vil skje ved tilsvarende endringer i CLP-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med tilsvarende korrigeringer i den aktuelle forskriften.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer og nyheter i CLP-regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har også en egen svartjeneste for CLP (og REACH) på sine hjemmesider.

Vurdering

Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0758/2013
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32013R0758

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2013
Frist returnering standardskjema: 11.11.2013
Dato returnert standardskjema: 31.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 45/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 02.06.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.06.2014

Lenker