Endringsdirektiv - innlands vannveier

Kommisjonsdirektiv 2013/49/EU av 11. oktober 2013 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF som fastsetter tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier...

Commission Directive 2013/49/EU of 11 October 2013 amending Annex II to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Direktiv 2013/49/EU er vedtatt i EU den 11. oktober 2013.

Direktiv 2006/87/EC er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 47a.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer vedlegg II til direktiv 2006/87/EC. Endringen gjelder artikkel 2.18(6) om behandling av data om fartøy og personer.


Merknader

Direktiv 2006/87/EC artikkel 23 slår fast at kun medlemsstater som har innlands vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. ESA har vurdert at tilsvarende gjelder for EFTA-stater. Norge har ikke innlands vannveier, og dermed ingen plikt til å implementere bestemmelsene i nasjonal rett. Direktivet med endringer er likevel relevant for det tilfelle at Norge oppretter innlands vannveier.

Sakkyndige instansers merknader

Endringsdirektivet gjelder tekniske oppdateringer i et direktiv som ikke er gjennomført i norsk rett. Endringsdirektivet har derfor ikke vært forelagt hovedorganisasjonene før utarbeidelse av norsk posisjon.

Vurdering

Direktivet er relevant for det tilfelle at Norge oppretter indre vannveier.

Direktivet vurderes EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/49/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/87/EF
Celexnr.: 32013L0049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2013
Frist returnering standardskjema: 25.11.2013
Dato returnert standardskjema: 29.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 054/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.04.2014

Lenker