Energimerking støvsugere

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om utfylling av europaparlamentets-og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av støvsugere

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 665/2013 of 3 May 2013supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of vacuum cleaners

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVI. Energi

Status

Energimerkeforordning for støvsugere 665/2013 ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018, med virkning fra 18. januar 2019. Som en konsekvens av dette, tas rettsakten ut av EØS-avtalen.

Det kravforberedende produktstudie ble avsluttet i februar 2009. Forslagene til lovgiving har vært behandlet i Samrådsforum den 8. september 2011. Lovgivningen ble vedtatt i EU den 3. mai 2013.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har vedtatt lovgivning som stiller krav om energimerking av støvsugere. Lovgivningen bygger på en forberedende studie av støvsugere som har undersøkt potensialet for å stille krav om energimerking av produktene.

Lovgivningen ligger innenfor rammene av Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte produktopplysninger.

Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger, som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun markedsføre produkter som oppfyller kravene og er forsynt med en korrekt energimerking.

Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % (ikke bindende mål) i EU, sammenlignet med 1990. Kravene til støvsugere vil føre til at man i 2020 vil spare 19 TWh/år i EU.

Produktene som omfattes av kravet om energimerkning:

 • Elektriske støvsugere som kan kobles til elnettet, herunder
 • Hybridstøvsugere (kan drives fra elnett eller med batterier)
 • Støvsuger til harde gulv (har kun munnstykke beregnet for harde gulv)
 • Støvsuger til gulvtepper (har kun munnstykke til gulvtepper)
 • Universalstøvsugere (har munnstykker både til harde gulv og gulvtepper)

Følgende typer støvsugere er unntatt fra kravet:

 • Våtstøvsugere
 • Våt- og tørrstøvsugere
 • Batteridrevne støvsugere
 • Robotstøvsugere
 • Industristøvsugere
 • Sentralstøvsugere
 • Gulvpoleringsmaskiner
 • Utendørs støvsugere

Krav om merking:

Alle produkter som omfattes av forordningen:

Det stilles krav om visning av følgende elementer på merket:

 • energimerke /energieffektivitetsklasse
 • Produktets årlige energiforbruk (kWh/år)
 • Støvopptak
 • Støv-gjenutslipp
 • Produktets lydnivå
 • Informasjonskrav til produsenter, importører og forhandlere

Merknader:

Hjemmel i EU-traktaten. Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten) artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534:

Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

Rettslige konsekvenser for Norge.

Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai nr 534 om energimerking av produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trådte i kraft 1.6.2013.

Gjennomføring av delegert forordning nr. 665 /2013 vil skje gjennom endringer i energimerkeforskriften for produkter.

Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

I de tilfeller hvor et produkt har vært gjenstand for tilsyn og resultatet viser at produktet er korrekt merket, vil staten måtte dekke utgiftene til tilsynet selv. I motsatt fall vil NVE kunne pålegge leverandøren å dekke kostnadene knyttet til tilsynet.

Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan derfor grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Konklusjon om EØS-relevans og akseptabilitet.

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge. Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0030/2010

Norsk regelverk

Høringsstart: 17.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2014
Frist for gjennomføring:

Lenker