Europakommisjonens forslag om endringer i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning...

Europakommisjonens forslag om endringer i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning...

The European Commissions proposal to revise its guidance notice on agreements of minor importance ("De Minimis" Notice...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2013

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonens forslag om endringer i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning

Sammendrag av innhold

De minimis-doktrinen som er etablert av EU-domstolen og nedfelt i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning,[1] innebærer at en avtale ikke rammes av forbudet mot konkurransebegrensende avtaler i TEUV artikkel 101 (1) med mindre den har en merkbar negativ virkning på konkurransen i markedet. Vilkåret om at påvirkningen på konkurransen må være merkbar gjelder i utgangspunktet både for avtaler som etter en konkret vurdering finnes å ha en konkurransebegrensende virkning, og for avtaler som regnes for å ha konkurransebegrensende formål. Basert på partenes markedsandeler definerer kunngjøringen hva som ikke utgjør en merkbar konkurransebegrensning. Europakommisjonen publiserte 11. juli 2013 et forslag til endringer i Kommisjonens kunngjøring om avtaler av mindre betydning. Kommisjonen foreslår å gjøre enkelte mindre, tekniske endringer i kunngjøringen for å oppdatere den mht. endringer i øvrig konkurranseregelverk (særlig endringene i gruppeunntakene for horisontalt og vertikalt samarbeid) og EU-domstolens avgjørelse i sak C-226/11 Expedia. Domstolen fastslår i denne dommen at samarbeid som har konkurransebegrensende formål alltid vil ha en merkbar virkning på konkurransen. Dette innebærer en endring fra tidligere rettspraksis. Kommisjonen anser det således nødvendig å revidere den gjeldende kunngjøringen, slik at den bringes i samsvar med gjeldende praksis ved EU-domstolen.

De viktigste endringene i Kommisjonens forslag er:

-          Det foreslås et nytt punkt 12 i Kommisjonens kunngjøring hvor Kommisjonen foreslår at det skal reguleres eksplisitt at avtaler som inneholder formålsbegrensinger ikke skal omfattes av kunngjøringen-          Oppramsingen av konkrete hardcore konkurransebegrensninger fjernes, og det henvises i stedet til hva som defineres som hardcore i til enhver tid gjeldende gruppeunntak. For horisontalt samarbeid beholdes likevel henvisningen til de tre klassiske formålsbegrensningene; prissamarbeid, begrensning i produksjon eller salg og markedsdeling. Hensikten er å gjøre det lett tilgjengelig at disse ikke er omfattet.

-          Henvisningen til virkning på samhandelen fjernes. Dette vilkåret dekkes nå av kunngjøringen om påvirkning på samhandelen.

[1] Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty establishing the European Community (de-minimis), OJ C 368, 22.12.2001, p. 13-15.Merknader

Høringsfristen var 3. oktober 2013.

Det vil bli avholdt ytterligere ett møte i rådgivende komité, før endringen vedtas i 2014. Kommisjonen har ikke oppgitt nærmere tidspunkt for rådgivende komité. 

Konkurransetilsynet har lagt Kommisjonens forslag til nytt regelverk ut på offentlig høring: http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Horing-om-EU-kommisjonens-forslag-til-endringer-i-Kommisjonens-kunngjoring-om-avtaler-av-mindre-betydning/

Det er ikke avgitt norsk høringsuttalelse.

Vurdering

De nye reglene er EØS-relevante og akseptable.

Saken innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker