Forslag til forordning om fremmede skadelige arter

Forslag til kommisjonsforordning (EU) nr. xxx/xx av yyy om forebygging og forvaltning av introduksjoner og spredning av fremmede skadelige arter...

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen har (9/9 2013) lagt frem et forslag til forordning om forebygging og forvaltning av introduksjon og spredning av fremmede skadelige arter (invasive alien species). Forslaget ble varslet i EUs 2020 biodiversitetsstrategi som ble vedtatt i mai 2011. Formålet med forslaget er å etablere et rammeverk for å forhindre, minimere og redusere effekter fremmede skadelige arter kan medføre for biologisk mangfold og økosystemtjenester, samt å bidra til å hindre og/eller redusere konsekvensene som slike arter kan ha på helse og økonomi.

Forslaget er en oppfølging av Kommisjonen om biologisk mangfold sin forpliktelse om å "forhindre introduksjon, kontrollere og utrydde fremmede skadelige arter som truer økosystemer, naturtyper og arter". Forslaget er også et ledd i å oppnå de målene som er satt i Bernkonvensjonen og en rekke direktiver som EUs habitatdirektiv, EUs havstrategidirektiv og EUs fugledirektiv.

Forordningen har som mål å sette i verk tiltak på EU-nivå ettersom problemene med fremmede skadelige arter øker og er grenseoverskridende i sin natur. I mangel på EU-tiltak vedtar medlemslandene i dag egne tiltak for å håndtere problemet på nasjonalt nivå. Tiltakene på nasjonalt nivå vil kunne undergraves dersom en nabostat ikke gjør tilsvarende tiltak.

Forslagets struktur:
Kapittel I - Alminnelige bestemmelser. I dette avsnittet beskrives forslagets formål, virkeområde og grunnleggende forpliktelser. Det inneholder også virkemidler for å prioritere fremmede skadelige arter av betydning i EU, slik at EUs ressurser kan prioriteres ut i fra risiko og vitenskapelige data.
Kapittel II - Forebyggende. I dette avsnittet beskrives de tiltakene som kreves for å forhindre at fremmede skadelige arter innføres til EU og at de introduseres eller slippes ut i miljøet.
Kapittel III - Tidig oppdagelse og rask utrydning. I dette avsnittet fastsettes de virkemidlene som trengs for at fremmede invaderende arter av betydning i EU skal kunne oppdages raskt i miljøet/naturen og ved EUs grenser. Her beskrives også hvilke tiltak som skal settes i verk når slike fremmede skadelige arter oppdages.
Kapittel IV - Håndtering av fremmede skadelige arter som har stor spredning. I dette avsnittet beskrives de forpliktelsene som kreves for å håndtere fremmede skadelige arter av EU-betydning som allerede forekommer i EU, eller nye arter som ikke er fanget opp gjennom de forebyggende tiltakene og tiltakene for tidlig oppdagelse uten å kunne ha fått stor spredning.


Merknader
Det rettslige grunnlaget for dette forslaget er artikkel 192 i "Treaty on the Functioning of the European Union". Naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede arter har så langt kun trådt i kraft for utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, jf. kongelig resolusjon av 25. januar 2013 nr. 72 og forskrift 25. mai 2012 nr. 460. Miljøverndepartementet arbeider med en nasjonal forskrift om innførsel og utsetting av fremmede arter. I dag er det en rekke lover og forskrifter som på sine virkeområder regulerer innførsel eller utsetting av fremmede organismer i Norge. Noe av hensikten med nytt norsk regelverk på fremmede organismer er å få til et helhetlig regelverk. Rettsakten vurderes som foreløpig ikke EØS-relevant, men forordningen vil kunne være førende for utviklingen av det norske regelverket på fremmede arter med hensyn til bl.a. arter som prioriteres når det gjelder tiltak for forebygging, tidlig oppdagelse og bekjempelse/utrydning, samt grensekontroll. Ettersom forordningen ikke anses som EØS-relevant, vil dette kun være av hensiktsmessige årsaker og ikke fordi Norge er rettslig forpliktet. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har foreløpig ikke vært vurdert i Spesialutvalget for miljøsaker.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)620 final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker