Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 803/2013 av 22. august 2013 om godkjenning av folinsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 803/2013 of 22 August 2013 concerning the authorisation of folic acid as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av folinsyre som fôrtilsetningsstoff, klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende effekt. Stoffet er framstilt ved kjemisk syntese og skal ha en renhet på over 96 % folinsyre. Preparatet er godkjent til alle dyrearter, og det er ikke satt grenseverdier for tilsetning i fôr. Det er imidlertid et krav om at den som omsetter preparatet skal informere kjøper, dersom det er tilsatt teknologiske tilsetningsstoffer eller fôrmidler det er satt grense for tillatt innhold av, eller om det er ande restriksjoner knyttet til bruken av dem. Folinsyre kan tilsettes både i fôr og drikkevann. Det er ingen bestemmelser om at preparatet ikke kan tilsettes i fôr og vann samtidig. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk til begge anvendelser. Det er angitt analysemetode. Siden folinsyren er uendret etter den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsperiode. Folinsyre som er produsert og merket før 12. mars 2014 etter regelverket som gjaldt fram til 12. september 2013, kan omsettes til lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 12. september 2023, er gitt til preparatet generelt, og ikke knyttet til et bestemt firma.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien kan fortsette å bruke follinsyre som fôrtilsetnigsstoff som før. Produsenten må imidlertid i visse tilfelle gi kjøper flere opplysninger om preparatet. Det kan medføre at etiketter, emballasje og annen informasjon må oppdateres. Det er imidlertid gitt en overgangsperiode, så fôrindustrien kan tilpasse seg dette. Likeså er det en fordel, både økonomisk og miljømessig, at lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår kan brukes opp innen satt frist. At preparatet kan tilsettes drikkevann, gjør at det også kan administreres av de som fôrer dyr. Uten begrensninger i tillatt mengde, vil ikke det skape problemer, da overskudd av preparatet i fôringen skilles raskt ut med urin. Det er heller ingen bestemmelser om at folinsyre ikke kan brukes i fôr og vann samtidig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, er Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten viderefører godkjenningen av folinsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, uten bruksbegrensninger. Preparatet er også tillatt brukt i drikkevann. Overgangsordningen som tillater å bruke opp lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår, er positiv for fôrindustrien. De får tid til omstilling og kan bruke opp lagervarer innen en viss frist. Å kunne tilsette preparatet i drikkevann, gjør at den som fôrer dyr kan benytte folinsyre direkte utenom i fôret. Det får ingen uheldige konsekvenser, da overskudd som måtte tilføres dyr, skilles ut raskt. Det er heller ingen bestemmelser om at folinsyre ikke må tilsettes både i fôr og vann samtidig. EFSA vurderer den vedtatte bruken som trygg.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 803/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0803

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 30.09.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker