Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

fosfat i våtsaltet fisk >18 % salt

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1068/2013 av 30. oktober 2013 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) i våtsaltet fisk...

Commission Regulation (EU) No 1068/2013 of 30. October 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Diphosphates (E 450), Triphosphates (E 451) and Polyphosphates (E 452) in wet salted fish ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er  vedtatt i EU, og innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler ved at det på bestemte vilkår blir tillatt å bruke fosfater i våtsaltet fisk av torskefamilien med et saltinnhold på over 18 %.

Nåværende salteprosess er utviklet fra et enkelt trinn til en flertrinnsprosess. Først blir fisken forsaltet ved injeksjon og / eller lakesaltet før lakesalting med en kontrollert saltkonsentrasjon. Forsaltingstrinnet reduserer prosesstiden og gir en relativt homogen saltkonsentrasjon i fiskemuskelen. Fisken kan deretter tørrsaltes for speking, og for å oppnå høyere saltkonsentrasjon i sluttproduktet. Lang konservering fører til oksidasjon av lipidene i fiskemuskelen, dette endrer de organoleptiske egenskapene som farge og smak.

Fosfatenes virkning er bl.a. at de danner kjemiske komplekser med uønskede metallioner og dermed hindrer oksidasjon/harskning og misfarging. Mesteparten av de tilførte fosfatene og salt blir vannet ut før fisken spises. Vanninnholdet i den utvannede fisken øker ikke på grunn av bruken av fosfater i de mengdene som forordningen tillater.  

Portugal importerer mye våtsaltet fisk som de selv tørker; tilsetning av fosfater vil bety forlenget tørkeprosess og forhindre det tradisjonelle smaksbildet av portugisisk “bacalau”. I forordningen er det lagt inn en overgangsperiode frem til 31. desember 2013, begrunnet med at produsentene av tradisjonell "bacalau" skal få tid til å tilpasse seg den nye markedssituasjonen, inkludert å finne og ta i bruk effektive analysemetoder for påvisning av tilsatte fosfater. 

Alle tilsetningsstoffer som er benyttet, skal være oppført på ingredienslisten. 

Ettersom konsentrasjonen av fosfater blir kraftig redusert ved utvanningen til spiseferdig produkt,vil den økte eksponeringen av fosfater være minimal og ikke innebære noen økt helsemessig risiko. Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) for å opprettholde de organoleptiske egenskapene som farge og smak i våtsaltet fisk av torskefamilien. 

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener fosfater benyttet som kompleksdanner opprettholder de organoleptiske egenskapene som farge og smak i våtsaltet fisk. Produsentene av våtsaltet fisk av torskefamilien med saltkonsentrasjon over 18 %, vil med hjelp av tilsetning av fosfater produsere en hvitere og mindre harsk fisk.

EFSA har ikke vurdert godkjenningen da utvidelsen ikke overskrider de grenseverdiene som er satt.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er hensiktsmessig å tillate bruk av difosfater (E 450), trifosfater (E 451) og polyfosfater (E 452) for å opprettholde de organoleptiske egenskapene som farge og smak i våtsaltet fisk av torskefamilien med saltkonsentrasjon over 18 %. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1068/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R1068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2013
Frist returnering standardskjema: 12.12.2013
Dato returnert standardskjema: 14.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 012/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.11.2013
Høringsfrist: 23.12.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen