Inter TSO kompensasjonsmekanisme

Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om retningslinjer for ordningen for kompensasjon mellom transmissjonssystemoperatører og en felles prosedyre for regulering av transmisjonsavgifter.

Regulation 838 on laying down guidelines relating to intertransmission system operator compensation and a common regulatory approach to transmission charging.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 23. september 2010 om retningslinjer for kompensasjon mellom transmisjonssystemoperatører og en felles fremgangsmåte for regulering av transmisjonsavgifter.

ITC-ordningen ble opprinnelig etablert gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 774/2010, som har hjemmel i grensehandelsforordningen i andre energimarkedspakke. Forordning 774/2010 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 20. desember 2006 nr. 1563.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 erstatter og viderefører forordning 774/2010. Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 er vedtatt i EU med hjemmel i forordningen om grensekryssende krafthandel 714/2009 som inngår i tredje energimarkedspakke. Sistnevnte forordning er innlemmet i EØS-avtalen, og forordning 838/2010 ble innlemmet i EØS-avtalen 29.oktober 2021. 

Sammendrag av innhold

ITC-forordningen omhandler en Inter-TSO kompensasjonsmekanisme mellom systemoperatører på elektrisitetsområdet. Forordningens vedlegg er delt inn i to deler, Del A og Del B.

Del A:

Omhandler retningslinjer for Inter-TSO kompensasjonsmekanismer. Kompensasjonsordningen foregår mellom systemoperatørene. ENTSO-E skal  i henhold til forordningen etablere et ITC-fond som systemoperatørene skal betale bidrag inn til. ITC-fondet har som formål å kompensere land både for kostnader ved tap som oppstår i nasjonale transmisjonsnett som følge av at grensekryssende strømmer av elektrisk kraft går gjennom systemansvarlige nettselskapers nett, og kostnader ved å stille infrastruktur til rådighet for dette.

Del B:

Omhandler en felles tilnærming til innmatingstariffer i transmisjonsnettet.

Vurdering

Innholdsmessig er forordning 774/2010 og forordning 838/2019 svært like, og endringer er primært gjort av hensyn til organene ENTSO-E og ACER, som ble opprettet i tredje energimarkedspakke.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)838
Rettsaktnr.: 838/2010
Basis rettsaktnr.: 838/2010
Celexnr.: 32010R0838

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2010
Frist returnering standardskjema: 02.12.2010
Dato returnert standardskjema: 07.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 297/2021
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.06.2021
Høringsfrist: 01.10.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker