Inter TSO kompensasjonsmekanisme

Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om retningslinjer for ordningen for kompensasjon mellom transmissjonssystemoperatører og en felles prosedyre for regulering av transmisjonsavgifter...

Regulation 838 on laying down guidelines relating to intertransmission system operator compensation and a common regulatory approach to transmission charging ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken har vært vurdert i EØS og et utkast til EØS-vedtak er sendt til EUs utenrikstjeneste den 16.10.2013. Siden forordningen følger av regelverket in den tredje energimarkedspakke vil  saken behandles i EØS-komiteen parallelt eller like i etterkant av øvrig regelverk i den trejde energimarkedspakke.

Sammendrag av innhold

Dette er en forordning med samme innhold som reg. 774 (om en inter-TSO kompensasjonsmekanisme mellom systemoperatører på elektrisitetsområdet). Det foreligger et eget EØS-notat om denne. Forordning 774 vil for EØS-EFTA landene erstattes av denne ved inkorporering av den tredje enegimarkedspakke i EØS. Gjennom den tredje energimarkedspakke vil energiregulatorbyrået ACER få en særskilt rolle i forhold til forordning 838/2010. Forordning 838/2010 skal også medvirke til at land som har inngått avtaler med EU eller tredjeland kan delta i inter-TSO kompensasjonsmekanismen. For øvrig innhold vises til EØS-notat om reg. 774/2010.

Forordning 838/2010 skal primært sikre kontinuitet i forhol dtil den tredje energimarkedspakke.

Forordningen er relatert til det indre energimarked og er EØS-relevant.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)838
Rettsaktnr.: 838/2010
Basis rettsaktnr.: 838/2010
Celexnr.: 32010R0838

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2010
Frist returnering standardskjema: 02.12.2010
Dato returnert standardskjema: 07.05.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen