Forordning om interbankgebyrer for kortbaserte bet.transaksjoner

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordning om interbankgebyrer for korttransaksjoner ble vedtatt i EU 29. april 2015 og publisert i EU Official Journal 19. mai 2015.

Forordningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 8. juni 2015. Forordningen er EØS-relevant, og er under vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Finansdepartementet sendte 29. september 2015 et oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til regler for gjennomføring i norsk rett tilsvarende forordning om interbankgebyr ved kortbaserte betalingstransaksjoner. Finansdepartementet sendte saken på høring med høringsfrist 1. april 2016. Finansdepartementet fastsatte 27. juni 2016 forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv.

Forordning om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner må sees i sammenheng med det forslaget til revidert betalingstjenestedirektiv (PSDII), jf. eget EØS-notat. Formålet med forordningen er å redusere kostnadene for bruk av betalingstjenester. I tillegg forbys praksis som forhindrer forbrukere og brukersteder fra å få nøyaktig informasjon om gebyrer.

Det antas at forordningen gjelder alle transaksjoner som gjennomføres innen EU-området, uavhengig av valutaen som benyttes.

Forordningen inneholder både regulering av interbankgebyr og regler om handelspraksis.

Reglene om interbankgebyrer i forordningens kapittel 2 innfører maksimumsgrenser for interbankgebyrer for bruk av debet- og kredittkort.

Forordningen deler inn kortbaserte betalingstransaksjoner i et regulert og et uregulert område. Det regulerte området omfatter forbrukeres debet- og kredittkort, samt internett- og mobile betalinger som er basert på slike kort. Forordningens regler om interbankgebyr skal etter forslaget ikke gjelde korttransaksjoner innenfor såkalte "tre-partssystem"

Forordningen innfører maksgrenser for formidlingsgebyrer. Maksgrensene vil utgjøre henholdsvis 0,2 og 0,3 pst. av transaksjonsverdien for debet- og kredittkort. Tilleggsgebyrer ved bruk av slike kort forbys også. Med tilleggsgebyr menes de gebyr som noen ganger settes for bruk av debet- eller kredittkort, for eksempel ved kjøp av flybilletter. Medlemslandene er gitt mulighet til å innenlands sette lavere maksgrense for transaksjonsverdien for debetkort, og også til å la betalingstjenestetilbydere kreve et fast beløp per transaksjon på nærmere angitte vilkår. Også for kredittkort er det gitt adgang til å sette lavere maksgrense for transaksjonsgebyr innenlands.

Reglene om handelspraksis i forordningens kapittel 3 gjelder både "tre-parts betalingsordninger" og "fire-parts betalingsordninger". Kapittel 3 om handelspraksis inneholder blant annet regler om følgende:

  • Adgangen til å bruke avtaleklausuler om at dersom ett kort aksepteres, så må alle kort fra samme merke aksepteres ("Honour All Cards Rule") vil begrenses. Slike regler/avtaleklausuler er vanlige i dag og innebærer for eksempel at dersom et brukersted aksepterer et debetkort fra et merke, så må også de dyrere kredittkortene, gullkortene og forretningskortene aksepteres.
  • Enhver regel/avtaleklausul som forhindrer selger fra å styre kundene mot billigere eller mer effektive betalingsløsninger (“No Steering Rule”) vil forbys. PSDII forbyr ekstragebyr på kort som faller inn under maksgrensene på 0,2 eller 0,3 pst. Dette betyr at selger bare kan ta ekstragebyr for de kort som faller utenfor ordningen, som "business-kort" og kort i tre-partssystemer. Medlemsstater kan ikke forby ekstragebyr for bruk av slike kort.
  • Enhver regel/avtaleklausul som forhindrer brukerstedet fra å vise kundene gebyrene som betales forbys.

Merknader

Dersom forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, må den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen må sees i sammenheng med forslaget til revidert betalingstjenestedirektiv (PSDII), jf. eget EØS-notat. Forslaget ble sendt på høring i referansegruppen for spesialutvalget for finansielle tjenester med frist for kommentarer 1. desember 2013. Finansdepartementet mottok en rekke høringsinnspill fra berørte aktører.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)550
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 18.12.2015
Høringsfrist: 01.04.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen