MiFIR

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EMIR) om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre...

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments and amending Regulation [EMIR] on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories....

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Parlamentet og Rådet har vedtatt revisjon av direktiv 2004/39 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Revisjonen er delt opp i ett direktiv (MiFID II) og én forordning (MiFIR). Revisjonen innebærer en videreutvikling av regelverket som ble etablert ved MIFID I.

MiFIR ble vedtatt i EU 15. mai 2014. Forordningen trer i kraft i EU 3. januar 2018.

MiFIR inneholder:

 • Innføring av krav til gjennomsiktighet ("transparency") for andre typer finansielle instrumenter enn aksjer, herunder obligasjoner og derivater.
 • Presisering av unntakene fra kravene til gjennomsiktighet før handel.
 • Plikt til å gjøre handelsdata tilgjengelig
 • Kravene om transaksjonsrapportering utvides for å sammenfalle med anvendelsesområdet for markedsmisbruksdirektivet. Utvidede krav til innhold i transaksjonsrapporter, herunder krav om kundeidentifikasjon og identifikasjon av den som har fattet investeringsbeslutningen og utført transaksjonen. Koordinering med regelverket i EMIR, slik at transaksjonsregistre under EMIR må rapportere om transaksjoner til tilsynsmyndighetene.
 • Handelen med standardiserte OTC-derivater skal skje på regulert marked, multilateral handelsfasilitet eller en organisert handelsplattform (OTF).
 • Regler om ikke-diskriminerende tilgang til markedsplasser og sentrale motparter (CCP)  for å sikre konkurranse mellom sentrale motparter for clearing av transaksjoner i finansielle instrumenter.
 • Utvidede hjemler for myndighetene for tilsyn med produkter og posisjoner 

Rettslige konsekvenser

Forordningen er EØS-relevant, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen vil ikke kreve endring i lov. Stortinget har samtykket til tilpasninger som gjelder MIFIR artiklene 40,41 og 45 ved behandlingen av Prop.100 S (2015-2016).

Finanstilsynet har fastsatt forskrifter som innebærer at norsk regelverk er materielt i samsvar med kravene i MiFID II og speiler MiFIR. Forskriftene trer med noen få unntak i kraft 1 januar 2018. Når MIFID II/MIFIR innlemmes i EØS-avtalen må forskriften som speiler MIFIR endres ettersom forordninger gjennomføres ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt i NOU 2017:1.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært utredet som del av NOU 2017:1. Finanstilsynet og Finansdepartmentet har vurdert saken. Av hensyn til det norske verdipapirmarkedet og det norske kapitalmarkedet har det vært vurdert som viktig at norsk rett er i samsvar med de antatt kommende EØS-forpliktelsene fra samme tidspunkt som disse regelverkene trer i kraft i EU.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 600/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0600

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2017
Høringsfrist: 15.05.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen