MiFIR

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om markeder for finansielle instrumenter og om endring av forordning (EMIR) om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre...

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments and amending Regulation [EMIR] on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories....

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

MiFIR ble vedtatt i EU 15. mai 2014. Ikrafttredelsen av MiFIR er utsatt ett år, til 1. januar 2018. 

Innlemming i EØS-avtalen avventer en løsning på gjennomføringen ESMA- forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS-avtalen.

Parlamentet og Rådet  har vedtatt revisjon av direktiv 2004/39 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Endringsforslaget er delt opp i ett direktiv (MiFID II) og én forordning (MiFIR). Dette innebærer en endring av dagens struktur, hvor EU-reguleringen på nivå 1 er vedtatt i direktiv.

MiFIR inneholder:

 • Innføring av krav til gjennomsiktighet ("transparency") for andre typer finansielle instrumenter enn aksjer, herunder obligasjoner og derivater.
 • Presisering av unntakene fra kravene til gjennomsiktighet før handel.
 • Plikt til å gjøre handelsdata tilgjengelig
 • Kravene om transaksjonsrapportering utvides for å sammenfalle med anvendelsesområdet for markedsmisbruksdirektivet. Utvidede krav til innhold i transaksjonsrapporter, herunder krav om kundeidentifikasjon og identifikasjon av den som har fattet investeringsbeslutningen og utført transaksjonen. Koordinering med regelverket i EMIR, slik at transaksjonsregistre under EMIR må rapportere om transaksjoner til tilsynsmyndighetene.
 • Handelen med standardiserte OTC-derivater skal skje på regulert marked, multilateral handelsfasilitet eller en organisert handelsplattform (OTF).
 • Regler om ikke-diskriminerende tilgang til markedsplasser og sentrale motparter (CCP)  for å sikre konkurranse mellom sentrale motparter for clearing av transaksjoner i finansielle instrumenter.
 • Utvidede hjemler for myndighetne for tilsyn med produkter og posisjoner. 

Vurdering

MiFIR antas å være EØS-relevant.

En innlemmelse av MiFIR i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer av verdipapirhandelloven og ev. børsloven med tilhørende forskrifter.

Andre opplysninger

Forordningen legger noe myndighet til ESMA. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen må derfor vurderes opp mot innlemmelse av ESMA-forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 600/2014
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32014R0600

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker