Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatering av unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) nr. 985/2013 av 14. oktober 2013 om endring og rettelser av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder visse aromastoffer...

Commission Regulation (EU) No 985/2013 of 14 October 2013 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble fastsatt i EU 14.10.2013 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder visse aromastoffer.

Dette innebærer:

- Godkjenning av 23 aromastoffer som er blitt vurdert og klarert av det europeiske mattrygghetsorganet EFSA. Fotnotehenvisninger (som refererte til midlertidig godkjenning) slettes på relevante steder i unionslisten.

- Korreksjoner i unionslisten. Feil som er blitt oppdaget i unionslisten etter at den ble offentliggjort bør rettes opp. Dette vedrører navn og CAS-/JECFA-nummer på aromastoffer,  samt innhold av sekundære bestanddeler.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

De 23 ovenfornevnte aromastoffene på unionslisten blir godkjente ved gjennomføring av denne rettsakten. Disse aromastoffene hadde tidligere fotnotehenvisninger i unionslisten, som indikerte midlertidig godkjenning i påvente av EFSAs fullstendige risikovurderinger. Ved at fotnoter slettes på relevante steder i unionslisten, blir de 23 aromastoffene sidestilt med de øvrige autoriserte aromastoffene på unionslisten.
Videre bør feil i unionslisten - som spesifisert i listen på slutten av denne rettsakten - rettes opp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 985/2013
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32013R0985

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.10.2013
Frist returnering standardskjema: 29.11.2013
Dato returnert standardskjema: 14.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 036/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.11.2013
Høringsfrist: 18.12.2013
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen