Pengemarkedsfond (Money market funds)

Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om pengemarkedsfond....

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Money Market Funds....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Kommisjonen har fremlagt et forslag til forordning om regulering av pengemarkedsfond som etableres, forvaltes eller markedsføres innen EØS-området. Forslaget regulerer pengemarkedsfond som er UCITS-fond (direktiv 2009/65/EF) og alternative investeringsfond, som reguleres etter AIFM-direktivet (direktiv 2011/61/EU). Investorer oppfatter gjerne pengemarkedsfond som en sikker kortsiktig plassering, og fondene representerer et alternativ til ordinære bankinnskudd. Det er viktig for investorer at andeler i pengemarkedsfond kan innløses umiddelbart. Pengemarkedsfond utgjør en viktig kilde til kortsiktig finansiering for utstedere som finansinstitusjoner, selskaper og stater.

Innen EU er det de senere år rettet oppmerksomhet mot det såkalte skyggebanksystemet som beskjeftiger seg med banklignende aktiviteter, men som ikke reguleres som banker. Kommisjonens forslag til forordning om pengemarkedsfond har sammenheng med den økte oppmerksomheten omkring skyggebanksystemet. Forslaget tar sikte på å sikre likviditeten i pengemarkedsfond slik at investorer skal få innløst sine andeler, og at verdien av andeler opprettholdes. Formålet er at pengemarkedsfond skal være robuste mot større innløsningskrav. Dette er av betydning for  investorers tillit til pengemarkedsfond, og at utstedere ikke vil få problemer med den kortsiktige finansieringen i pengemarkedet. Et UCITS-fond eller et alternativt investeringsfond (AIF) må godkjennes i henhold til forordningens regler for å kunne benytte betegnelsen pengemarkedsfond.

Forslaget fastsetter krav til hvilke pengemarkedsinstrumenter som vil være tillatt i porteføljen til pengemarkedsfond, og det foreslås regler om hvordan instrumentenes kredittkvalitet skal vurderes. Det tillates bruk av derivater for sikring, og det foreslås at pengemarkedsfond ikke skal kunne inngå utlåns- eller innlånsavtaler. Forordningen inneholder særskilte risikospredningsregler, herunder hvor mye av et pengemarkedsfonds verdi som kan plasseres hos samme utsteder. Det foreslås regler om at pengemarkedsfond skal ha en viss andel likvide instrumenter med daglig eller ukentlig forfall. Forordningen opererer med to ulike kategorier pengemarkedsfond, pengemarkedsfond med kort løpetid og standardiserte pengemarkedsfond. Det foreslås regler om verdsettelse av pengemarkedsinstrumenter og vilkår for å benytte betegnelsen pengemarkedsfond med "konstant NAV" (CNAV). Det er foreslått at detaljert informasjon om pengemarkedsfond skal rapporteres til nasjonale myndigheter, og at data skal videreformidles til ESMA (the European Securities and Markets Authority) som skal opprette en sentral database. Myndighetene skal løpende kontrollere at pengemarkedsfond følger forordningen.

Vurdering

Forslaget til forordning antas å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Dersom forordningen vedtas slik den foreligger pr. i dag, innføres nye regler for UCITS-pengemarkedsfond som supplerer UCITS-direktivet, og det innføres nye regler for alternative investeringsfond som reguleres av AIFM-direktivet.

Eventuell gjennomføring av forordningen i norsk rett, vil kunne kreve tilpasninger i lov 25.11.2011 nr. 44 om verdipapirfond og forskrift 21.12.2011 nr. 1567 til verdipapirfondloven, lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond og forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)615
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker