Prosedyre for AIFM som frivillig omfattes av AIFMD

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 av 15. mai 2013 som fastsetter prosedyren for AFIMer som velger å være omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU...

Commission Implementing Regulation (EU) No 447/2013 of 15 May 2013 establishing the procedure for AIFMs which choose to opt in under Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gitt som forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-2.

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til AIFMD og regulerer prosessen ved søknad om tillatelse for forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond som ikke overstiger terskelverdiene i AIFMD, men som likevel velger å søke om tillatelse etter AIFMD,

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 447/2013
Basis rettsaktnr.: 61/2011/EU
Celexnr.: 32013R0447

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2013
Frist returnering standardskjema: 27.06.2013
Dato returnert standardskjema: 27.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 03.08.2016
Frist for gjennomføring: 30.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2016

Lenker