Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prospektkrav for konvertible etc. verdipapirer

Kommisjonsforordning (EU) No 759/2013 av 30. april 2013 som endrer forordning (EF) No 809/2004 med hensyn til opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer...

Commision delegated regulation (EU) No 759/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards the disclosure requirements for convertible and exchangeable debt securities...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordning 759/2013 ble vedtatt av EU-kommisjonen 30. april 2013 og trådte i kraft 28. august 2013, 20 dager etter offentliggjøringen i Official Journal of the European Union (vol.56). Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 28. juni 2014.

Forordningen er gjennomført i norsk rett ved endring i verdipapirforskriften § 7-13 (1).     

Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (Prospektforordningen) oppstiller minstekrav til opplysninger som skal inntas i EU-/EØS-prospekt for omsettelige verdipapirer. Foreliggende kommisjonsforordning (759/2013) er en endringsforordning til Prospektforordningen med hensyn til opplysningskrav for konvertible obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som gir en rett til ombytting i utsteders egenkapital. Innholdskrav som følger av registreringsdokumentet for aksjer skal oppfylles både i aksjeprospekter og prospekter for andre omsettelige verdipapirer tilsvarende aksjer, men også for andre verdipapirer som kan konverteres til eller byttes inn i utsteders egenkapital, når de underliggende aksjene ikke er notert på et regulert marked. Forenklet regelsett for tegningsrettsemisjoner i noterte selskaper, små- og mellomstore bedrifter og selskaper med lav markedsverdi, jf. Kommisjonsforordning 486/2012, skal også komme til anvendelse ved tegningsrettsemisjoner for gjeldsinstrumenter som er konvertible/ombyttbare til utsteders aksjer, og for konvertible/ombyttbare gjeldsinstrumenter utstedt av små- og mellomstore bedrifter, samt selskaper med lav markedsverdi, jf. verdipapirforskriften § 7-20 flg.

Kombinasjonstabellen i Prospektforordningens vedlegg XVIII erstattes derfor med en revidert kombinasjonstabell, herunder ny del II, som hensyntar ovennevnte.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 759/2013
Basis rettsaktnr.: 809/2004
Celexnr.: 32013R0759

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.08.2013
Frist returnering standardskjema: 19.11.2014
Dato returnert standardskjema: 19.11.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 129/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.09.2014
Høringsfrist: 04.11.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 10.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.11.2014

Lenker

Til toppen