Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Referansemedlemsstat for forvaltere utenfor EU

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av 15. mai 2013 om fastsetting av en prosedyre for bestemmelse av referansemedlemsstat for ikke-EU-AIFMer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU...

Commission implementing regulation (EU) No.448/2013 of 15 May 2013 establishing a procedure for determining the Member State of reference of a non-EU AIFM pursuant to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gjennomført i forskrift 26. juni  2014 nr. 877 til lov om alternative investeringsfond § 8-4.

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen 30.09.2016, og gjennomført ved forskriftsendring 06.10.2016.

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til AIFM-direktivet (direktiv 2011/61/EU). Forordningen regulerer prosessen for fastsettelse av referansestat for forvalter etablert utenfor EØS, som skal markedsføre alternative investeringsfond i EØS-området, for de tilfeller hvor flere stater kan betraktes som referansestater. Dette gjelder flere situasjoner nevnt i direktiv 2011/61/EU artikkel 37. AIFM-direktivet artikkel 37-41 gir nærmere regler om grensekryssende markedsføring av fond der enten fondet, forvalteren eller begge er etablert utenfor EØS. Disse bestemmelsene er ikke trådt i kraft og ikrafttreden er betinget av prosesser angitt i AIFM-direktivet artikkel 67.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 448/2013
Basis rettsaktnr.: 0061/2011
Celexnr.: 32013R0448

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2013
Frist returnering standardskjema: 27.06.2013
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 10.08.2016
Frist for gjennomføring: 30.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2016

Lenker

Til toppen