EgenskapVerdi
Notat id:31782
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IX. Finansielle tjenester
Sortering Vedlegg/protokoll:14
Kapittel i EØS-avtalen:II. Banker og andre kredittinstitusjoner
Sortering Kapittel:1

Tittel:

Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked om endring av direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og oppheving av direktiv 2007/64/EF (PSD 2)


{"name":"Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked om endring av direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og oppheving av direktiv 2007/64/EF (PSD 2)","depName":"FIN","description":{"description":"<p>Andre betalingstjenestedirektiv (PSD 2) erstatter direktiv 2007/64/EF &ndash; det f&oslash;rste betalingstjenestedirektivet (PSD). PSD 2 bygger videre p&aring; det f&oslash;rste betalingstjenestedirektivet, og tar i likhet med dette, sikte p&aring; &aring; skape og legge til rette for et enhetlig rettslig rammeverk for betalingstjenester i E&Oslash;S-omr&aring;det. PSD 2 er et fullharmoniseringsdirektiv, og inneb&aelig;rer at handlingsrommet for nasjonale myndigheter er begrenset.</p>\r\n\r\n<p>Det andre betalingstjenestedirektivet har videre som form&aring;l &aring; bidra til &aring; utvikle markedet i EU for elektroniske betalinger, og &aring; skape bedre forutsetninger for sikre og effektive betalinger. Direktivet har som form&aring;l &aring; legge til rette for ytterligere integrasjon av et indre marked for betalingstjenester, og &aring; skape et harmonisert regelverk for betalingstjenester i E&Oslash;S-omr&aring;det. Like forretningsvilk&aring;r b&oslash;r gjelde for eksisterende og nye akt&oslash;rer, og gj&oslash;re det mulig for nye betalingsmidler &aring; n&aring; et st&oslash;rre marked. Dette b&oslash;r &oslash;ke effektiviteten i betalingssystemet og f&oslash;re til st&oslash;rre valgfrihet for forbrukere.</p>\r\n\r\n<p>Direktivet fremhever at risikoen ved elektroniske betalinger har &oslash;kt de siste &aring;rene som en f&oslash;lge av at elektroniske betalinger har blitt mer teknisk kompliserte, samtidig som nye typer betalingstjenester har blitt utviklet (fortalen avsnitt 7). Videre understrekes det at sikre betalingstjenester en forutsetning for et velfungerende marked for betalingstjenester. Brukere av betalingstjenester b&oslash;r derfor beskyttes mot sikkerhetsrisiko. Direktivet innf&oslash;rer nye bestemmelser om sikkerhet og h&aring;ndtering av risiko. PSD 2 har som form&aring;l &aring; styrke forbrukerbeskyttelsen og bidra til at l&oslash;sningene og tjenestene som tilbys, er sikre. PSD 2 skal legge til rette for sikre og brukervennlige tjenester. Videre er m&aring;let &aring; &oslash;ke forbrukernes valgfrihet, og &aring; redusere kostnadene ved bruk av betalingstjenester. Direktivet har som form&aring;l &aring; &aring;pne opp for nyskapning p&aring; betalingsomr&aring;det, og &aring; fremme sikrere tekniske betalingsl&oslash;sninger. Videre er m&aring;let &aring; fremme innovasjon gjennom &oslash;kt konkurranse i markedet.</p>\r\n\r\n<p>PSD 2 videref&oslash;rer mange av bestemmelsene i det f&oslash;rste betalingstjenestedirektivet, men innf&oslash;rer samtidig en del nye regler. PSD 2 regulerer nye betalingstjenester og nye betalingstjenestetilbydere som skal kunne tilby betalingstjenester, s&aring;kalte tredjepartsakt&oslash;rer. Tredjepartsakt&oslash;rer kan deles inn i to kategorier: tilbydere av betalingsinitieringstjenester og tilbydere av kontoinformasjonstjenester. Tredjepartsakt&oslash;rene blir underlagt krav om tillatelse og tilsyn. Akt&oslash;rene vil, under n&aelig;rmere forutsetninger, f&aring; tilgang til kundens konto- og betalingsinformasjon hos en annen betalingstjenestetilbyder. Med brukerens samtykke kan akt&oslash;ren initiere/iverksette betalinger fra dennes betalingskonto eller gi opplysninger fra betalingskontoen.</p>\r\n\r\n<p>Direktivet gj&oslash;r enkelte endringer i reglene om s&oslash;knad om tillatelse som betalingsforetak. Direktivet fastsetter regler om betalingstjenestetilbyderes rettigheter og plikter, og stiller krav om beskyttelse av kundens opplysninger. Videre inneholder direktivet regler om sikkerhet i kommunikasjonen mellom betalingstjenestetilbydere og sterk kundeautentisering av brukere. Kravene er forutsatt n&aelig;rmere utfylt av rettsakter fastsatt av Kommisjonen. Direktivet &aring;pner for enklere regler for begrenset virksomhet. I tillegg inneholder direktivet regler om tilgang til betalingssystemer. Direktivet gir ogs&aring;, under visse forutsetninger, betalingsforetak rett til tilgang til kredittinstitusjoners betalingskontotjenester.</p>\r\n\r\n<p>Videre gj&oslash;r PSD 2 enkelte endringer i Europaparlaments- og r&aring;dsdirektiv 2009/110/EF om adgang til &aring; starte opp og ut&oslash;ve virksomhet som utsteder av elektroniske penger (e-pengedirektivet). Visse bestemmelser i PSD 2, om bl.a. s&oslash;knad om tillatelse og innvilgelse og tilbakekall av tillatelse, skal gjelde for e-pengeforetak.</p>\r\n\r\n<p>Fristen for EUs medlemstater til &aring; ha nasjonalt regelverk som gjennomf&oslash;rer PSD 2 i kraft var opprinnelig 13. januar 2018.</p>\r\n\r\n<p><u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Ansvaret for &aring; gjennomf&oslash;re direktivets bestemmelser i norsk rett er delt mellom Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. De offentligrettslige delene av direktivet f&oslash;lges opp av Finansdepartementet, mens de privatrettslige delene f&oslash;lges opp av Justis- og beredskapsdepartementet.</p>\r\n\r\n<p>N&oslash;dvendig lovendringer for &aring; gjennomf&oslash;re direktivets offentligrettslige regler, er allerede gjennomf&oslash;rt i finansforetaksloven, betalingssystemloven og finanstilsynsloven i henhold til et lovforslag lagt frem for Stortinget i Prop. 110 L (2017-2018). I proposisjonen ble det ogs&aring; foresl&aring;tt en forskriftshjemmel for &aring; gjennomf&oslash;re de viktigste privatrettslige delene av PSD 2 i forskrift. Stortinget vedtok lovregler i tr&aring;d med det fremlagte forslaget. Lovreglene og utfyllende forskrifter tr&aring;dte i kraft 1. april&nbsp;2019.</p>\r\n\r\n<p>Direktivets privatrettslige regler vil kreve endringer i finansavtaleloven. Justis- og beredskapsdepartementets forskrift om betalingstjenester av 19. februar 2019 gjennomf&oslash;rer som nevnt, midlertidig de viktigste privatrettslige delene av PSD 2. Dette gjelder vilk&aring;r for tredjepartsakt&oslash;renes tjenester, n&aelig;rmere regler for betalingsordre iverksatt av en betalingsfullmektig, regler om tilbakef&oslash;ringsplikt og ansvar, presisering av kundens ansvar for tap ved misbruk av konto og betalingsinstrument. Det tas sikte p&aring; at forskriftens bestemmelser, i tillegg til de utest&aring;ende delene av direktivets privatrettslige regler skal inntas i forslag til ny finansavtalelov som Justis- og beredskapsdepartementet har til behandling.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Det er ventet at direktivet vil legge til rette for &oslash;kt konkurranse mellom tilbydere av betalingstjenester. &Oslash;kt konkurranse kan bidra til st&oslash;rre valgmuligheter for brukere, og kan redusere kostnader knyttet til betalingstjenester. &Oslash;konomiske og administrative konsekvenser ved gjennomf&oslash;ring av regler tilsvarende PSD 2 er for &oslash;vrig omtalt i Prop. 110 L (2017-2018) og i h&oslash;ringsnotatene sendt p&aring; h&oslash;ring av Justis- og beredskapsdepartementet.</p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndinge instansers merknader&nbsp;</u></p>\r\n\r\n<p>Utkastet til direktiv har v&aelig;rt behandlet i Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, som anser rettsakten som E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n","draftno":31782,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]-->\r\n<p>Direktivet ble vedtatt i EU 25. november 2015 og publisert i Official Journal 23. desember 2015.</p>\r\n\r\n<p>Direktivet tr&aring;dte i kraft i EU 12. januar 2016. EUs medlemsstater skal, med unntak av visse bestemmelser, ha gjennomf&oslash;rt direktivet i nasjonal rett innen 13. januar 2018.</p>\r\n\r\n<p>Norske bestemmelser som gjennomf&oslash;rer direktivets offentlig rettslige regler, samt privatrettslige bestemmelser om bruk av tredjepartsakt&oslash;rers tjenester tr&aring;dte i kraft 1. april 2019.</p>\r\n\r\n<p>Direktivet anses E&Oslash;S-relevant, men er forel&oslash;pig ikke inntatt i E&Oslash;S-avtalen. Direktivet er under vurdering av E&Oslash;S/EFTA-statene for innlemmelse i E&Oslash;S-avtalen.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuation":"","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Direktiv","articleno":"2015/2366","basisArticleno":"2007/0064/EF","celexno":"32015L2366","changed":"2019-06-02T19:35:31.053","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":31782,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IX. Finansielle tjenester","eeaAttachmentChapter":"II. Banker og andre kredittinstitusjoner","eeaAttachmentChapterIndex":1,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":14,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC","established":"2013-10-30T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.337.01.0035.01.ENG","komLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0547:FIN:EN:PDF","komno":"KOM(2013)547","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":"http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/05-payment-services-agreement-on-new-rules/","partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":5017,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":"http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm","reviewedSu":"2013-11-25T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Revidert betalingstjenestedirektiv - PSD 2","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2016-01-06T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2016-04-27T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2016-04-26T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Kapitalbevegelser og finansielle tjenester","suId":9,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked om endring av direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og oppheving av direktiv 2007/64/EF (PSD 2)","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2019-06-02T20:30:05.35","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":31782,"pubnoSpecified":true},"suName":"Kapitalbevegelser og finansielle tjenester","xoName":"Henriette Yggeseth"}