Underkjøringshinder

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF av 26. juni 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om underkjøringshinder foran på motorvogner, og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF. ...

Directive 2000/40/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Dette direktivet er tidligere tatt inn i EØS-avtalen og implementert i norsk forskrift, men  ble ved en feil tatt ut av avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr 6/2012 av 10. februar 2012. Formålet med dette EØS-notatet er å dokumentere grunnlaget for å reimplementere direktivet i avtalen. Klarering i spesialutvalget vurderes derfor som åpenbart unødvendig. 

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/40/EF endrer grunndirektiv 70/156/EØF, og omhandler harmoniserte tekniske krav til underkjøringshinder foran på motorvogn (bil og tilhenger til bil). Utforming av underkjøringshinder er viktig for trafikksikkerheten, og skal bidra til mindre alvorlige skader på personer.


Merknader

Direktivet ble vedtatt den 26. juni 2000. Bestemmelsene kom til anvendelse i EU dels høsten 2001 og dels høsten 2003.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001, den 23. februar 2001.

Direktivet ble vurdert relevant og akseptabelt, og var på nasjonal høring i Norge første halvår 2001.  

Direktivet ble den 19. september 2001 implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) 

Selv om direktivet har falt ut av EØS-avtalen, har det ikke vært tatt ut av nevnte, norske forskrift. Det vurderes derfor at reinnlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen ikke medfører administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Vurdering

Rettsakten vurderes som viktig for å ivareta sikkerheten til øvrige trafikanter.Rettsakten vurderes som EØS relevant og akseptabel for Norge 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2000/40/EF
Basis rettsaktnr.: 1970/156/EØF
Celexnr.: 32000L0040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker