Vedtak om ERGEG oppheves

Kommisjonsbeslutning 2011/280/EU av 16. mai 2011 som opphever vedtak 2003/796/EF om etablering av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass...

COMMISSION DECISIONof 16 May 2011on repealing Decision 2003/796/EC on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Et forslag til EØS-vedtak om oppheving av ERGEG vedtaket er sendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS)  den 11.10. sammen med forslag om rettsakter knyttet til den tredje energimarkedspakke.

Regulator i Norge  NVE deltar som observatør i ACER arbeidet og dette blir formalisert gjennom EØS-vedtak av forordning 713/2009/EF om ACER.

Sammendrag av innhold

European Group for Energy Regulators (ERGEG) ble opprettet ved Kommisjonsvedtak fra 2003. ERGEG-vedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen siden det var ønskelig å delta i regulatorsamarbeidet i EU/EØS. Siden EU har vedtatt opprettelsen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorer gjennom Agency for cooperation between energy regulators (ACER) gjennom forordning 713/2009 ble ERGEG vedtaket opphevet i EU gjennom vedtak 2011/280 og ERGEG ble avviklet fra 1. juli 2011.

Et EØS-vedtak må derfor reflektere denne opphevelse.

Hjemmel i EU-traktaten

Saken knytter seg til det indre energimarkedet og er EØS-relevant.

Vurdering

Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ikke rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdert av OED og berørte departementer. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)0280
Rettsaktnr.: 2011/0280/EF
Basis rettsaktnr.: 2011/0280/EF
Celexnr.: 32011D0280

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2011
Frist returnering standardskjema: 07.07.2011
Dato returnert standardskjema: 27.09.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker