Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/436/EU av 13. august 2013 om endring av kommisjonsvedtak 2007/777/EF når det gjelder innføring av en ny behandling for å inaktivere munn- og klauvsjukevirus i kjøttprodukter, og betingelsene for import fra den russiske regionen Kaliningrad...

Commission Implementing Decision 2013%436/EU of 13 August 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the introduction of a new treatment to inactivate foot-and-mouth disease virus in meat products and the import conditions from the Russian region of Kaliningrad...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 27. februar 2013 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det har blitt introdusert en ny type varmebehandling som er godkjent for å inaktivere munn- og klauvsjuke (MKS) virus i kjøtt i direktiv 2002/99/EF. Denne metoden må da også innlemmes i vedtak 2007/777/EF som nedfeller krav for import av visse kjøttprodukter samt behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjeland til EØS-området.

Tredjelandslisten i kommisjonsvedtak 2007/777/EF endres også, slik at Kaliningrad kan benytte den nye varmebehandlingsmetoden. Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2013/436/EU.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg II og vedlegg IV med oppdaterte versjoner som følge av kommisjonsvedtak 2013/436/EU.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/436/EU
Celexnr.: 32013D0436

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.08.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 02.10.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen