Vet. grensekontrollstasjoner 2. endr 2013

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/491/EU av 7. oktober 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES...

Commission Implementing Decision 2013/491/EU of 7 October 2013 amending Decision 2009/821/EF as regards the lists of border inspection posts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Rettsakten, beslutning 2013/491/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning 2013/491/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:

- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Esbjerg havn er godkjent for å kontrollere

Tyskland:

- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Hannover-Langenhagen (lufthavn) og Schönefeld er godkjente for å kontrollere

Spania:

- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Barcelona (lufthavn) og Madrid (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Frankrike:

- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene Marseille (lufthavn), Reunion (havn), Orly (lufthavn) og Toulouse-Blagnac (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

Kroatia:

- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Bajakovo (vei), Karasovici (vei), Ploce (havn) og Rijeka (havn) er godkjente for å kontrollere

Italia:

- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Venezia (havn) er godkjente for å kontrollere

Polen:

- en grensekontrollstasjon er fjernet

Storbritannia:

- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Edinburgh (lufthavn) og East Midlands (lufthavn) er godkjente for å kontrollere

- det er etablert en ny grensekontrollstasjon ved London Gateway (havn)

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/491/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32013D0491

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2013
Frist returnering standardskjema: 21.11.2013
Dato returnert standardskjema: 13.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 17.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.05.2014

Lenker