Biocider - prosedyrer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 av 6. mai 2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 414/2013 ble vedtatt 6. mai 2013 med 1. september 2013 som ikrafttredelsesdato. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014 ved EØS-komitebenslutning nr. 15/2014.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i tekniske møter (TM), i møtene for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet - 98/8/EF. Hensikten med endringene er både å få en enda tryggere bruk av biocidprodukter i forhold til beskyttelse av helse og miljøet, forenkle regelverket og fremme insentiver for industrien til å utvikle tryggere produkter til skadebekjempelse. Forordningen bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet inkluderes i et vedlegg og deretter godkjenning av biocidproduktet. En forordning sikrer en mer harmonisering og helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området. Forordning (EU) nr. 528/2012 fastsetter også prosedyrer for søknader om godkjenning av biocidprodukter. Dersom en søknad sendes inn til den samme ansvarlig myndighet (CA) eller til kjemikaliebyrået (ECHA) om godkjenning av to eller flere biocidprodukter, som er like, kan godkjenninger gis på bakgrunn av en enkel produktvurdering, eventuelt en sammenlignende vurdering. Forordning (EU) nr. 414/2013 fastsetter en tilpasset prosedyre for denne typen saker.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. 

Rettslige konsekvenser: Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift, og en gjennomføring av forordning (EU) nr. 414/2013 vil skje ved endring i den nye biocidforskriften. 

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 414/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.  

Gruppe 2: Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0414/2013
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32013R0414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2013
Frist returnering standardskjema: 18.06.2013
Dato returnert standardskjema: 25.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 015/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker