Eksport av avfall til visse land

Kommisjonsforordning (EU) nr. 740/2008 av 29. juli 2008 som endrer forordning (EU) nr. 1418/2007 av 29.11.2007 om eksport for gjenvinning av visse kategorier avfall listet i vedleggene III og IIIA til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 til visse land som OECD-vedtaket om kontr...

COMMISSION REGULATION (EU) No 740/2008 of 29 July 2008 is amending Regulation (EC) No 1418/2007 of 29 November 2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1418/2007 er gitt med grunnlag i forordning om eksport av avfall (eksport/importforordningen, (EF) nr. 1013/2006), som trådte i kraft i EU 12. juli 2007. Eksport/importforordningen har bl.a. bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (heretter kalt "ikke-OECD-land"). Bestemmelsene er i all hovedsak en videreføring av bestemmelsene i den gamle eksportforordningen (EØF) nr. 259/93 som er opphevet. I henhold til art. 37 har Kommisjonen tatt kontakt med alle ikke-OECD-land og bedt om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyre de eventuelt vil at skal benyttes i mottakerlandet. Bakgrunnen for bestemmelsene er ønsket om å respektere ikke-OECD-landenes ønsker på dette feltet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger. For land som ikke har svart, gjelder hovedregelen om skriftlig samtykke før eksport kan skje, jf. hovedforordningen.  Forordning (EU) nr. 740/2008 er en endring til forordning (EF) nr.1418/2007. Forordning (EF) nr. 1418/2007 sitt bilag er en oversikt over prosedyrene knyttet til innførsel av avfall til ikke-OECD-land. 

EU-kommisjonen har mottatt svar fra Bosnia-Hercegovina, Iran og Togo på sin skriftlige forespørsel om hvordan avfall oppført i bilag III og IIIA i forordning (EF) nr. 1013/2006, kan eksporteres fra EU til de overnevnte landene. EU-Kommisjonen har og mottatt ytterligere opplysninger vedrørende eksportprosedyre for overnevnte type avfall til Elfenbenskysten, Malaysia, Moldova, Russland og Ukrania. Liechtenstein sin regjering har bestemt at Liechtenstein skal betraktes som et land som omfattes av OECD-beslutningen (OECD-land), noe som fører til at Liechtenstein utgår fra bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i TEC artikkel 175 (1).

Forordning nr. 1013/2006/EF om grensekryssende forsendelser av avfall er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Dette kapittelet må endres som følge av forordningen.

Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske konsekvenser for private i Norge.

Rettsakten skal grupperes i gruppe 2, rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Rettsakten er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet  i Spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre  24.09.2013 hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartemenetet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Forordning 1418/2007 er ikke funnet EØS-relevant ettersom den omhandler forholdet til tredjeland. Forordning 740/2011 vurderes derfor heller ikke som EØS-relevant.

Norge har imidlertid tidligere valgt å endre avfallsforskriften i tråd med endringsforordningene til forordning 1418/2007 ettersom det antas at tredjeland ikke vil vurdere import av avfall fra Norge på annen måte enn fra EUs medlemsland. Forordningen anses derfor som akseptabel for innarbeidelse i nasjonal rett gjennom avfallsforskriften kapittel 13.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i SU Miljø.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 740/2008
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32008R0740

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.08.2013
Frist returnering standardskjema: 24.09.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.02.2014