Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 775/2013 av 12. august 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som fôrtilsetningsstoff til livkylling og fjørfe av mindre produksjonsmessig betydning, unntatt de eggleggende (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH Co KG)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 775/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species other than those for laying (holder of the authorisation Lactosan GmbH &...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til livkylling som skal bli verpehøner og til fjørfe av mindre økonomisk betydning, unntatt de eggleggende. Tidligere er preparatet godkjent til bruk i fôr til smågris, slaktegris, avlspurker og slaktekylling. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt også for de omsøkte dyreartene. Likeså at det har potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos disse artene. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det er satt grense for minste tillatte innhold for at preparatet skal ha ønsket effekt. Den er ekstrapolert fra data for slaktekylling til de omsøkte artene. Preparatet kan tilsettes fôrblandinger som inneholder koksidiostatika, som er godkjent for den enkelte fjørfearten. Det er ingen andre betingelser for bruken av det. Analysemetode for preparatet er angitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 2. september 2023, og gjelder bare Enterococcus faecium DSM 7134, produsert av Lactosan GmbH & Co KG.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For fôrindustrien blir et nytt mikroorganismepreparat til bruk i livkyllingfôr tillatt. Siden preparatet er godkjent til andre dyrearter allerede, er det en fordel at samme preparat får enda et anvendelsesområde. Det reduserer innkjøp og lagerhold av ulike fôrtilsetningsstoffer, og det vil være kostnadseffektivt for fôrprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten utvider bruksområdet for et fôrtilsetningsstoff med potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos livkylling. Det er flere tilsvarende preparater i markedet, men siden dette kan brukes i fôr både til gris og andre fjørfe, kan det være resurssparende for fôrindustrien å bruke det. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 775/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0775

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.09.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen