Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 787/2013 av 16. august 2013 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (ATCCP PTA-6737) som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og avlskalkun (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 787/2013 of 16 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (ATCCP PTA-6737) as a feed additive for turkeys for fattening an turkeys reared for breeding (holder of the authorisation Kemin Europa N.V.)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og avlskalkun. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, livkylling, slakteender og flere fjørfearter av mindre økonomisk betydning, dessuten til avvent smågris både til kommersiell drift og av mindre økonomisk betydning. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk til kalkuner også. Likeså at det har potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos denne arten. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Preparatet kan tilsettes fôr som inneholder de koksidiostatika som er godkjent for de to kalkunproduksjonene søknaden omfatter. Det er ingen andre begrensninger i bruken. Analysemetode for preparatet er angitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 6. september 2023, og gjelder bare Bacillus subtilis (ATCCP PTA-6737) produsert av firma Kemin Europa N.V.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For fôrindustrien blir et nytt mikroorganismepreparat til bruk i kalkunfôr tillatt. Siden preparatet er godkjent til andre dyrearter allerede, er det en fordel at samme preparat får enda et anvendelsesområde. Det reduserer innkjøp og lagerhold av ulike fôrtilsetningsstoffer, og det vil være kostnadseffektivt for fôrprodusentene.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten utvider bruksområdet for et fôrtilsetningsstoff med potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos kalkun til slakt og avlsformål. Det er fler tilsvarende preparater i markedet, men siden dette kan brukes i fôr til mange andre fjørfearter og til smågris, kan det være ressurssparende for fôrindustrien å bruke det.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 787/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0787

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.09.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker