Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 797/2013 av 21. august 2013 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 11181 som fôrtilsetningsstoff til livkalver, slaktekalver og avvent smågris (innehaver av godkjenningen Chr. Hansen A/S) og som opphever forordning (EF) nr. 1333/...

Commission Implementing Regulation (EU) No 797/2013 of 21 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NCIMB 11181 as a feed additive for calves for rearing and for fattening and weaned piglets (holder of the authorisation Chr. Hansen A/S and repealing Regulat...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler regodkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 11181 som tilsetningsstoff i fôr til livkalv, slaktekalv og avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Preparatet består av levedyktige celler av mikroorganismen, og den er ikke genmodifisert. Preparatet finnes i en uløselig fast form og en fast form som er vannløselig. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden, og finner at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er imidlertid noen tilleggsbestemmelser:

  • Preparatet skal bare brukes til kalver under 1/2 års alder og til avvent smågris inntil ca. 35 kg levendevekt.
  • Den vannløselige formen kan brukes i melkeerstatning til kalver.
  • Den vannløselige formen kan brukes i drikkevann til avvent smågris, og anbefalt minstemengde tilsatt er 1-2x1010 KDE/l vann. KDE er kolonidannende enheter.
  • Det er fastsatt grense for minste tillatte mengde av preparatet tilsatt i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 5x108 KDE/kg fullfôr til både smågris og kalv.
  • Det er angitt anbefalt minste innhold av preparatet på 2x1010 KDE/kg fullfôr til kalv og 1-2x1010 KDE/kg fullfôr til smågris.

Det er gitt en overgangsordning for bruken av preparatet. Preparatet og fôrvarer som inneholder det, som er produsert og merket før 11. mars 2014, etter regelverket som gjaldt fram til 11. september 2013, kan omsettes til lagervaren er brukt opp. 

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. september 2023, og er bare gitt til Enterococcus faecium NCIMB 11181, produsert av Chr. Hansen A/S.

Samtidig oppheves den tildligere godkjenningen, som ble gitt i forordning (EF) nr. 1333/2004.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).


Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Fôrinustrien kan fortsette å bruke preparatet som før. I tillegg kan bønder tilsette det i melkeerstatning til kalver under 1/2 år og i drikkevann til avvent smågris. Angivelse av minste tillatte innhold og av anbefalt innhold i melkeerstatning til kalv og drikkevann til smågris, gjør at tildelingen blir enklere å administrere.

Overgangsordningen gjør at fôrindustrien får tid til å tilpasse seg de nye kravene. Likeså er det positivt at allerede produsert vare av preparatet selv og fôrvarer der preparatet inngår, kan bruks opp innen en fast tidsfrist. Det er ressurssparende og et godt tiltak, da preparatet i seg selv ikke er endret og er trygt i bruk. Avhending av fôrvarer skulle derfor være unødvendig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, er Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten viderefører godkjenningen av Enterococcus faecium NCIMB 11181 som tilsetningsstoff i fôr til kalv og avvent smågris, og preparatet kan brukes som før. Det kan tilsettes til melkeerstatning til kalv og drikkevann til avvent smågris, og betingelsene for dette gjør tildelingen grei i praksis. Overgangsordningen er positiv og ressursvennlig, da lagervare av preparatet og fôr der det inngår produsert etter tidligere betingelser, kan brukes opp innen fristen 11. mars 2014. Å kassere produkter burde dermed være unødvendig.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 797/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0797

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.09.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker