Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 774/2013 av 12. august 2013 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri DSM 19455 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 774/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus kefiri DSM 19455 as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. Preparatet består av levedyktige celler av den. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner det trygt i bruk. De bekrefter at det har effekt ved å øke produksjonen av eddiksyre og senke pH i surfôret og dermed stabilisere kvaliteten. Preparatet har ønsket effekt i lett eller middels lett ensilerbart materiale, når det tilsettes minst 5x107KDE/kg ferskt materiale (KDE er kolonidannende enheter av bakterien). Selv om preparatet er godkjent til bruk i fôr til alle dyrearter, er det bare prøvd ut til ensilering av grovfôr. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 2. september 2023, gjelder Lactobacillus kefiri DSM 19455-preparatet og er ikke knyttet til noe firma.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 19 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange tilsvarende preparater er allerde godkjent og noen av dem er i bruk.

Godkjenningen av enda et mikrobiologisk ensileringsmiddel gjør valgmulighetene større både for importører/omsetningsleddet og bønder som vil bruke slike preparater. Om det blir tatt i bruk i Norge, vil avhenge av tilbud og pris. Mikrobiologiske ensileringsmidler er lite brukt, og det er begrenset hvor mange like preparater det er aktuelt å ha på markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten godkjenner enda et mikrobiologisk ensileringsmiddel. Bruken begrenser seg til ensilering av lett og middels lett ensilerbart grovfôr. Slike ensileringsmidler er lite utbredt i Norge, det er allerede mange tilsvarende, godkjente preparater i markedet. Derfor anser Mattilsynet at dette preparatet neppe blir aktuelt å bruke i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 774/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0774

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.09.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen