Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES ...

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES ...

Commission decision of 2012/377/EU regarding implementing Regulation (EU) NO 492/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the clearance og vacancies and applications of employment and the re-establishment of EURES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2013

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 trer i kraft 01/01/2014. Endringer som følger beslutningen er:

-          Endringer av de operasjonelle målsetningene for EURES med fokus på nye målgrupper, spesielt ungdom som det står i artikkel 2 av beslutningen

-          Endringer av sammensetningen av EURES ved å åpne opp for flere kategorier (MERK: aktører) som det står i artikkel 3 av beslutningen. Mer bestemt det Europeiske koordineringskontoret med ansvar for horisontale aktiviteter i EURES (artikkel 4), det nasjonale koordineringskontoret med bakgrunn i artikkel 11(2) av forordning (EU) nr. 492/2011 som skal organisere arbeidet til EURES nettverket i medlemslandene og sikre at forpliktelsene i forordningen overholdes, samt oppnevne EURES Partnere basert på et godkjenningssystem (artikkel 5), EURES Partnere som tjenesteleverandør (artikkel 6), og assosierte EURES Partnere (artikkel 6(6))

-          Innføring av en ny tjenestekatalog som omfatter universelle tjenester som skal gis av alle aktører som opererer i EURES nettverket i enighet med forordning (EU) nr. 492/2011, spesielt artikkel 12(3) og 13, og tilleggstjenester som ikke er obligatoriske men fremmer viktige arbeidsmarkedsbehov. Tjenestekatalogen er del av EURES Charteret som det står i artikkel 7(2). De samlede tjenestene til EURES skal omfatte rekruttering, jobbmatching og formidling, og dekke alle formidlingsfasene, samt relatert informasjon og rådgivning som det står i artikkel 7(1) av beslutningen.

Kommisjonen vil også vedta et EURES Charter i overenstemmelse med prosedyrene i artikkel 12(2), artikkel 13(2), artikkel 19(1), og artikkel 20 av forordningen 492/2011 som det står i artikkel 10 av beslutningen. EURES Charteret ventes vedtatt før utgangen av året.

MERK: EURES Charteret er ikke vedtatt. Per dags dato er status til EURES Charteret ikke kjent, selv om beslutningen sier at dette vil vedtas av Kommisjonen som kan indikere at det vil få en juridisk status.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES reviderer Kommisjonens beslutning 2003/8/EF av 23. desember 2002.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 trer i kraft 01/01/2014. Beslutningen er EØS-relevant tekst.

Sammendrag av innhold

Beskrivelse av EURES – en kortfattet og overordnet omtale av hjemlene i EU-regelverket knyttet til EURES.For å oppfylle de forpliktelser som er fastlagt i kapittel II av forordning (EU) nr. 492/2011, oppretter og driver Kommisjonen sammen med medlemslandene et europeisk arbeidsformidlingsnettverk, EURES. Nettverket består av Kommisjonen og de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits.

For å oppfylle de forpliktelser som er fastlagt i kapittel II av forordning (EU) nr. 492/2011, skal nettverkets medlemmer sikre utveksling av informasjon om leve- og arbeidsforhold og arbeidsmarkedsinformasjon til nytte for arbeidstakere fra andre medlemsland, artikkel 12(3), og skal sende stillinger og søknader mellom medlemslandene og Kommisjonen, artikkel 13. 

EURES-nettverket ble lansert i 1993 med Kommisjonens beslutning 93/569/EØF av 22. oktober 1993 om anvendelse av Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbeidskraftens frie bevegelighet innenfor Fellesskapet, særskilt for så vidt angår EURES-nettverket (European Employment Services), med henblikk på gjennomføring av Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68. Forordning (EU) nr. 492/2011 foretar en kodifisering av Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68/EØF av 15. oktober 1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet.

Nettverket ble reformert og gjenetablert ved Kommisjonens beslutning 2003/8/EF for å konsolidere og styrke det. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU reviderer Kommisjonens beslutning 2003/8/EF.

EURES som samarbeidsnettverk slik det er beskrevet i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU med bakgrunn i forordning (EU) nr. 492/2011 er hjemlet i Traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte, spesielt artikkel 46. Forordning (EU) nr. 492/2011 er del av EØS-avtalen vedlegg V om fri bevegelighet for arbeidstakere. Administrative og økonomiske konsekvenser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 åpner opp for at flere aktører skal kunne levere EURES-tjenesten som EURES Partnere og assosierte EURES Partnere som det står i artikkel 3, 5, og 6 av beslutningen. Arbeidsdepartementet har bestemt at Nasjonalt koordineringskontor og EURES partner skal være en og samme enhet som er Arbeids- og velferdsdirektoratet som det står i artikkel 5(6). En slik løsning vil ikke medføre administrative konsekvenser.

Vurdering

Arbeidsdepartementets vurdering av saken:

Det ble diskutert om direktivet hadde EØS-relevans, men siden europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 er implementert i norsk rett, forplikter ikke direktivet oss ytterligere og medfører derfor ingen endringer i dagens regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2012)8548
Rettsaktnr.: 2012/733/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012DXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: