EgenskapVerdi
Notat id:15122
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XX. Miljø
Sortering Vedlegg/protokoll:25
Kapittel i EØS-avtalen:III. Luft
Sortering Kapittel:2

Tittel:

Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU av 5. september 2013 vedrørende tildelingen av vederlagsfrie kvoter i henhold til klimakvotedirektivets artikkel 11(3)...


{"name":"Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU av 5. september 2013 vedrørende tildelingen av vederlagsfrie kvoter i henhold til klimakvotedirektivets artikkel 11(3)...","depName":"MD","description":{"description":"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p><p>Rettsakten gjelder tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 til de kvotepliktige virksomhetene som er del av EUs kvotesystem for handel med klimagasser. Statene som er omfattet av EUs kvotesystem, herunder Norge, har laget en&nbsp;plan for tildeling av vederlagsfrie kvoter&nbsp;(NIM - National Implementation Measures) som gir detaljert oversikt over hvor mange kvoter det enkelte landet mener skal tildeles vederlagsfritt til hver enkelt virksomhet som er omfattet av kvotesystemet. De ulike landenes tildelingsplaner (NIM&#39;er) har v&aelig;rt vurdert og godkjent av EU-kommisjonen (for EU-medlemsstatenes vedkommende) og EFTAs overv&aring;kingsorgan (for EFTA-statenes vedkommende). Landene har i sine tildelingsplaner tatt forbehold om at tildelingen kunne bli redusert dersom det ble n&oslash;dvendig &aring; benytte en korreksjonsfaktor for &aring; holde den samlete tildelingen av vederlagsfrie kvoter under et p&aring; forh&aring;nd fastsatt niv&aring;.&nbsp;</p><p>Rettsakten endrer beslutning 2010/634/EU om fastsettelsen av samlet kvotemengde i EUs kvotesystem for &aring; ta h&oslash;yde for inkluderingen av Kroatia i kvotesystemet. Samlet kvotemengde &oslash;kes proporsjonalt med inkluderingen av Kroatia, og blir p&aring; 2 084 301 856 kvoter fra 2013. Denne kvotemengden skal nedjusteres hvert &aring;r med en line&aelig;r faktor p&aring; 1,74 prosent, slik at kvotemengden reduseres med&nbsp;38 264 246 kvoter per &aring;r, f&oslash;rste gang i 2014.&nbsp;</p><p>Kvotedirektivet har et tak p&aring; hvor mange kvoter som kan tildeles vederlagsfritt. Det fremg&aring;r av direktivet at dersom gjennomgangen av tildelingsplanene viser at dette taket overskrides, s&aring; skal tildelingene (unntatt el-generatorer) nedjusteres proporsjonalt slik at det ikke tildeles flere vederlagsfrie kvoter enn direktivet &aring;pner for. Gjennomgangen av tildelingsplanene har vist at det er n&oslash;dvendig &aring; nedjustere tildelingen for &aring; holde det samlete antall vederlagsfrie kvoter under taket. Rettsakten innf&oslash;rer derfor en korreksjonsfaktor som viser hvor mye tildelingen skal nedjusteres for hvert &aring;r. Korreksjonsfaktorene f&oslash;lger som vedlegg til beslutningen. Korreksjonsfaktorene f&oslash;rer til at de kvotepliktige virksomhetene f&aring;r redusert sin tildeling av vederlagsfrie kvoter med om lag 11 prosent over perioden 2013-2020, sammenlignet med en situasjon uten bruk av korreksjonsfaktor.</p><p>Medlemstatene m&aring; p&aring; grunnlag av beslutningen legge inn nye tall i tabellen som viser hvor mange kvoter hver virksomhet skal f&aring;. Reviderte tildelingstabeller skal sendes inn til Kommisjonen for endelig godkjenning. &nbsp;</p><p><strong>Merknader</strong></p><p>Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) &nbsp;artikkel 10 og 11. Rettsakten medf&oslash;rer ikke behov for endring i norsk lovgivning. Rettsakten vil f&oslash;re til en reduksjon i antall kvoter som kan tildeles norske kvotepliktige virksomheter, og vil kreve at Milj&oslash;direktoratet justerer tildelingen av vederlagsfrie kvoter til norske virksomheter i tr&aring;d med den fastsatte korreksjonsfaktoren. Det er i Milj&oslash;direktoratets vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter tatt forbehold om innf&oslash;ring av en korreksjonsfaktor. Det er derfor ikke n&oslash;dvendig &aring; fatte nye tildelingsvedtak til alle norske virksomheter for &aring; kunne nedjustere tildelingen i tr&aring;d med kommisjonsbeslutningen.</p><p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p><p><strong></strong>Rettsakten har v&aelig;rt behandlet i&nbsp;Spesialutvalget for milj&oslash;saker p&aring; skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, N&aelig;rings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Milj&oslash;verndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.</p> \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t","draftno":15122,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"\t\t\t\tRettsakten ble vedtatt 5. september 2013. \t\t\t","valuation":"\t\t\t\t\t\t\t\tRettsakten er en utdyping av regelverk som allerede er innlemmet i E&Oslash;S-avtalen og anses relevant og akseptabel.\t\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Vedtak/beslutning","articleno":"448/2013/EU","basisArticleno":"2003/87/EF","celexno":"32013D0448","changed":"2013-10-11T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":15122,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XX. Miljø","eeaAttachmentChapter":"III. Luft","eeaAttachmentChapterIndex":2,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":25,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Decision of 5 September 2013 concerning national implementation measures for the transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances in accordance with Article 11(3) of Directive 2003/87/EC...","established":"2013-09-12T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:240:0027:0035:EN:PDF","komLink":"","komno":"","lawChange":false,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":4838,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2013-10-10T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"NIM-beslutningen","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2013-09-09T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2013-10-21T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2013-10-10T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Miljø","suId":14,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU av 5. september 2013 vedrørende tildelingen av vederlagsfrie kvoter i henhold til klimakvotedirektivets artikkel 11(3)...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2013-10-11T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":15122,"pubnoSpecified":true},"suName":"Miljø","xoName":"Dag Svarstad"}