Forsiden

Økodesign, forberedende studium av strømkabler

Økodesign, forberedende studium av strømkabler for innendørs elektriske installasjoner...

Ecodesign preparatory study for power cables in indoor electrical installations (Entr lot 8)...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det lovforberedende studiet ble igangsatt i juni 2013. I oktober 2013 ble de sendt ut spørreskjemaer til produsenter og installatører. De er avholdt møte med Europacable den 28. oktober 2013. Utkast til rapporter 1-3 blev utsendt i november 2013. De er avholdt tre stakeholdermøder henholdsvis i desember 2013, juni 2014, november 2014. Studiet ble avsluttet i mai 2015.

 Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har avsluttet en forstudie på tap i strømkabler i bygninger. Studiet har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien gir forslag som kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger. De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU.

Produktene som foreslås omfattet:
Faste strømkabler i offentlige og industrielle bygninger efter måler, maks. 1000Vac,
Fokuset er på kabler bestående av:
1. Kabelkjerne (enten kobber eller aluminium)
2. Isolering rundt om kabelkjernen
3. Fyllmateriale
4. Ytre isoleringslag

Fokuset er på kabler til offentlige og industrielle bygninger da sluttrapporten konkluderer med at besparelsespotensialet for kabler til boliger er svært lite både ved nybygg og renovering.


Følgende produkter foreslås unntatt fra kravene:

 • Høyspenningskabler, spenning over 35kV
 • Kabler med nominell spenning mellom 1kV og 35kV
 • Utendørs strømfordelingskabler
 • Nettselskapenes ledninger og kabler
 • Kabler med meget lav spenning (24Vdc/ac; 12Vac)
 • Innvendig fortrådning i fordelingstavler (målere mv)
 • Datakabler, telefonledninger, ledninger til elevatorer, sikkerhetskabler, brandalarm, ledninger til solcelleinstallasjoner (DC) strømkabler til elektriske apparater og interne ledningsføring i disse apparater stikkontakter, kabel installasjonssystemer (rørsystemer, skinnesystemer), kabel-tilbehør lysstyringssystemer
 • CTS anlegg (Building automation systems)

Forslag til økodesignkrav

Der er ikke noen forslag på produktnivå.

Forslag til krav på systemnivå er:

 • Bruk av kabler med større diameter
 • Installation av kabler i parallelt system

Forslag til generiske anbefalinger på systemnivå:

 • Utvikling av et verktøy til beregning av tap i kabler
 • Forbedring av standarder og bygningsreglementer
 • Fokus på igangkjøringsfase
 • Måling av tap i el-ledninger

Det anbefales at det ikke gjennomføres en økodesign lovgivning for strømkabler omfattet av studiet. Studiet vurderer, at de generiske anbefalinger vil ha en positiv virkning for installatører, produsenter og leverandører.

Merknader

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Det vurderes ikke å være noen vesentlige konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Lenke til studien: http://erp4cables.net/
Dette dokument er oppdatert på bakgrunn av den endelige rapport for Task 1-7, deltagelse i stakeholder møtet den 5. desember 2013 samt presentasjoner fra stakeholdermøter og referater derfra.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker