Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oktenylravsyremodifisert akasiegummi, tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 817/2013 av 28. august 2013 om endring av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet, og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder oktenylravsyremodifisert akasiegummi....

Commission Regulation (EU) No 817/2013 of 28 August 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Octenyl succinic acid modified gum Arabic....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. august 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av oktenylravsyremodifisert akasiegummi som emulgator og (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner med hensyn til det nye tilsetningsstoffet oktenylravsyremodifisert akasiegummi (E423).Det er ofte et teknologisk behov for emulgatorer i matvarer, og i ingredienser som aromatiske oljeemulsjoner som tilsettes en rekke matvarer. Det har vist seg at oktenylravsyremodifisert akasiegummi har forbedrede egenskaper i forhold til eksisterende emulgatorer. Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruk av oktenylravsyremodifisert akasiegummi i de matvarekategorier og i aromatiske oljeemulsjoner som det er søkt om. Spesifikasjonene oktenylravsyremodifisert akasiegummi inkluderes i forordning (EU) nr. 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner og har fått tildelt nummer E 423 som tilsetningsstoff.
 
Det nye tilsetningsstoffet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og de konkluderer at bruken av oktenylravsyremodifisert akasiegummi som emulgator i de foreslåtte matvarekategoriene og i aromatiske oljeemulsjoner med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko eller bekymring.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring 28. august 2013, dvs. 20. september 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Oktenylravsyremodifisert akasiegummi (E 423) har forbedrede egenskaper i forhold til eksisterende emulgatorer i visse næringsmidler og i aromatiske oljeemulsjoner.

Mattilsynet mener at bruken av oktenylravsyremodifisert akasiegummi kan gi et kvalitetsmessig bedre produkt uten at godkjenningen fører til en helsemessig risiko. Et kvalitetsmessig bedre produkt er til fordel for forbruker, og det endrer ikke arbeidsbelastningen mht. tilsyn. Flere alternative emulgatorer vil gi næringen økte muligheter til å «skreddersy» sine produkter.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader           

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 817/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0817

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 21.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.10.2013
Høringsfrist: 16.12.2013
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen