Såvarer - endring av botanisk navn på tomat.

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2013/45/EU av 7. august 2013 som endrer rådsdirektivene 2002/55/EF, 2008/72/EF og kommisjonsdirektiv 2009/145/EF når det gjelder botanisk navn på tomat...

Commission Implementing Directive 2013/45/EU of 7 August 2013 amending Council Directives 2002/55/EC and 2008/72/EC and Commission Directive 2009/145/EC as regards the botanical name of tomato...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endring av vitenskapelig navn på tomat fra Lycopersicon esculentum Mill. til Solanum lycopersicum L. i rådsdirektivene 2002/55/EF, 2008/72/EF og kommisjonsdirektiv 2009/145/EF som omhandler produksjon og omsetning av formeringsmateriale av grønnsaker. Frist for gjennomføring er satt til 1. mars 2014.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om handel med grønnsaksfrø og rådsdirektiv 2008/72/EF om handel med vegetativt formeringsmateriale av grønnsaker. Rådsdirektiv 2008/72/EF er ikke en del av EØS-avtalen.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift av 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det produseres ikke tomatfrø i Norge. Mye tomatfrø importeres fra andre land og omsettes i Norge uten at varen merkes om. De virksomhetene som importerer tomatfrø til Norge, for å pakke om i mindre pakninger, må endre latinsk navn på merkingen av produktet. Dette anses som en endring uten konsekvenser av betydning. Rettsakten antas for øvrig heller ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, er Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/45/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/0055/EF
Celexnr.: 32013L0045

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2013
Høringsfrist: 01.12.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker