Tredjeland med godkjente restkontrollprogram

Endring av vedtak 2011/163/EU om godkjenning av planer fra tredjeland i samsvar med artikkel 29 i direktiv 96/23/EF...

Amending Decision 2011/163/EU om the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 og Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.09.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. september 2013 om endring av listen over tredjeland med godkjent restkontrollprogram. Endringen innarbeides i vedlegget til restkontrollforskriften.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2013/422/EU endrer listen over tredjeland med godkjent restkontrollprogram. Formålet med godkjenningsordningen er å sikre at tredjeland som vil eksportere næringsmidler til EU, har gode nok programmer for å kontrollere om næringsmidlene inneholder helsefarlige rester av legemidler og andre stoffer. Rettsakten medfører følgende endringer:

  • Armenia har fått godkjenning for honning.
  • Mayotte regnes ikke lenger som et tredjeland fra 1. januar 2014.
  • San Marino har fått godkjenning for svinekjøtt.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser av rettsakten.

Rettsakten er ikke fastsatt for å følge opp internasjonale avtaler.


Merknader

Rettsakten er hjemlet i direktiv 96/23/EF om tiltak for å kontrollere visse stoffer og rester av disse i levende dyr og produkter fra dyr. Direktivet er gjennomført i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Listen over tredjeland med godkjente restkontrollprogram er tatt inn i restkontrollforskriften som et vedlegg. Vedtak 2013/422/EU gjennomføres ved å endre dette vedlegget. Endringen griper ikke inn i norsk handlefrihet. Rettsakten grupperes derfor i gruppe 2

Rettsakten får ingen administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten kan medføre økt import av honning og svinekjøtt, men neppe i et slikt omfang at det får administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Det er ikke innhentet merknader fra sakyndige instanser i Norge. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre uten høring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og er gjennomført i norsk rett etter forenklet prosedyre.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/422/EU
Celexnr.: 32013D0422

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.08.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 18.09.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen