EgenskapVerdi
Notat id:16330
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XV. Statsstøtte
Sortering Vedlegg/protokoll:20
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Ny forordning om bagatellmessig støtte


{"name":"Ny forordning om bagatellmessig støtte","depName":"NFD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong><br>\r\nEU-kommisjonen vedtok 18. desember 2013 forordning nr. 1407/2013 om bagatellmessig st&oslash;tte. Forordningen gir st&oslash;ttegivere adgang til &aring; tildele bagatellmessig offentlig st&oslash;tte uten at dette m&aring; notifiseres eller meldes til ESA, s&aring; fremt alle vilk&aring;rene i forordningen er oppfylt. Forordningen erstatter kommisjonsforordning nr. 1998/2006 om bagatellmessig st&oslash;tte som utl&oslash;p ved &aring;rsskiftet, og inneb&aelig;rer hovedsakelig en videref&oslash;ring og klargj&oslash;ring av gjeldende rettstilstand.&nbsp;Den nye forordningen tillater at det offentlige st&oslash;tter et foretak med til sammen 200.000 euro over en periode p&aring; tre &aring;r, s&aring;fremt en oppfyller alle vilk&aring;rene&nbsp;i forordningen. For foretak som tilbyr visse frakttjenster i veitransportsektoren gjelder en lavere terskel p&aring; 100 000 euro over tre &aring;r.</p>\r\n\r\n<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"width:559px\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"4\">\r\n\t\t\t<p><strong>Bakgrunn</strong><br>\r\n\t\t\tUtgangspunktet er at offentlig st&oslash;tte som omfattes av TEUV art. 107(1) / E&Oslash;S-avtalens art. 61(1) er forbudt, og at st&oslash;tten m&aring; forh&aring;ndsgodkjennes av Kommisjonen/ESA for at st&oslash;tten skal v&aelig;re lovlig (s&aring;kalt notifikasjonsplikt).</p>\r\n\r\n\t\t\t<p>Enkelte typer mindre st&oslash;ttetildelinger anses imidlertid for &aring; v&aelig;re av en slik art at de ikke p&aring;virker konkurransen. De faller dermed utenfor virkeomr&aring;det til TEUV artikkel 107(1)/E&Oslash;S-avtalen artikkel 61(1) og er f&oslash;lgelig unntatt fra meldeplikten til ESA. Vilk&aring;rene for &aring; gi slik st&oslash;tte, som betegnes som &rdquo;bagatellmessig st&oslash;tte&rdquo;, har v&aelig;rt regulert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 om bagatellmessig st&oslash;tte.</p>\r\n\r\n\t\t\t<p>Kommisjonen &oslash;nsker &aring; utvide medlemslandenes handlingsrom til &aring; gi offentlig st&oslash;tte uten at dette m&aring; notifiseres. P&aring; denne bakgrunn har Kommisjonen revidert&nbsp;den eksisterende forordningen om bagatellmessig st&oslash;tte (&rdquo;de minimis&rdquo;).<br>\r\n\t\t\t<br>\r\n\t\t\t<strong>N&aelig;rmere om den nye forordningen</strong><br>\r\n\t\t\tRettstilstanden blir hovedsakelig videref&oslash;rt og klargjort i den nye forordningen om bagatellmessig st&oslash;tte. Hovedtrekkene i&nbsp;den nye forordningen er som f&oslash;lger:</p>\r\n\r\n\t\t\t<ul>\r\n\t\t\t\t<li><em>Dagens terskelverdi p&aring; 200&nbsp;000 euro beholdes</em><br>\r\n\t\t\t\tKommisjonen vurderte om terskelverdien skulle &oslash;kes. Basert p&aring; deres analyse kom Kommisjonen til at det ikke kan rettferdiggj&oslash;res &aring; heve terskelverdien p&aring; n&aring;v&aelig;rende tidspunkt, og at bel&oslash;psgrensen p&aring; 200&nbsp;000 euro burde beholdes for &aring; sikre at st&oslash;tten ikke vil kunne p&aring;virke samhandelen og konkurransen.<br>\r\n\t\t\t\t&nbsp;</li>\r\n\t\t\t\t<li><em>Veitransportsektoren</em><br>\r\n\t\t\t\tDen lavere terskelverdien for foretak som tilbyr frakttjenester p&aring; vei p&aring; 100&nbsp;000 euro beholdes, og det forklares n&aelig;rmere i hvilke tilfeller denne terskelen kommer til anvendelse. &nbsp;P&aring; bakgrunn av markedsutviklingen for veitransport av passasjerer, mener Kommisjonen det ikke lenger er hensiktsmessig &aring; beholde en lavere terskel for disse tjenestene. For foretak som tilbyr de sistnevnte tjenestene vil med andre ord den vanlige terskelverdien p&aring; 200&nbsp;000 euro gjelde.<br>\r\n\t\t\t\t&nbsp;</li>\r\n\t\t\t\t<li><em>Klargj&oslash;ring av rettstilstanden</em><br>\r\n\t\t\t\tDen nye forordningen utdyper og klargj&oslash;r dagens rettstilstand, slik den er praktisert av kommisjonen. Bl.a. klargj&oslash;res det:\r\n\t\t\t\t<ul style=\"list-style-type: circle\">\r\n\t\t\t\t\t<li>hva som anses som &quot;et foretak&quot;.</li>\r\n\t\t\t\t\t<li>fra hvilket tidspunkt st&oslash;tten anses som gitt.</li>\r\n\t\t\t\t\t<li>i hvilke tilfeller bagatellmessig st&oslash;tte kan gis i tillegg til annen offentlig st&oslash;tte, s&aring;kalt kumulasjon.</li>\r\n\t\t\t\t\t<li>at terskelverdien gjelder hva et foretak kan motta fra hvert enkelt medlemsland.</li>\r\n\t\t\t\t\t<li>i hvilke tilfeller st&oslash;tte&nbsp;gitt i form av l&aring;n eller garantier anses som &rdquo;transparente&rdquo;.&nbsp;<br>\r\n\t\t\t\t\t&nbsp;</li>\r\n\t\t\t\t</ul>\r\n\t\t\t\t</li>\r\n\t\t\t\t<li><em>Foretak i vanskeligheter</em><br>\r\n\t\t\t\tI den gamle forordningen var det ikke tillatt &aring; gi bagatellmessig st&oslash;tte til &rdquo;foretak i vanskeligheter&rdquo;. I den nye forordningen er det adgang til &aring; gi st&oslash;tte&nbsp; i form av tilskudd eller lavere rentesats til foretak i vanskeligheter (artikkel 4 punkt 2), mens st&oslash;tte i form av l&aring;n eller garantier krever at foretaket ikke er i vanskeligheter, med n&aelig;rmere forklaringer av hvilke kriterier som m&aring; v&aelig;re oppfylt (art. 4 punkt og 6.) &nbsp;<br>\r\n\t\t\t\t&nbsp;</li>\r\n\t\t\t\t<li><em>Innf&oslash;res ikke krav om rapportering eller nasjonalt register</em><br>\r\n\t\t\t\tDet stilles ikke&nbsp;krav til at det skal opprettes et&nbsp;nasjonalt register for bagatellmessig st&oslash;tte eller at medlemslandene m&aring; rapportere &aring;rlig. Kommisjonen hadde et forslag om &aring;&nbsp; innf&oslash;re slike krav p&aring; h&oslash;ring, men valgte &aring; beholde dagens l&oslash;sning hvor det er valgfritt &aring; innf&oslash;re nasjonalt register eller &aring; kreve skriftlige erkl&aelig;ringer fra st&oslash;ttemottaker. Det videref&oslash;res krav om at&nbsp;st&oslash;ttegiver skal oppbevare opplysninger over tildelt bagatellmessig st&oslash;tte i 10 &aring;r, og at st&oslash;ttegiver skal kunne gi ESA opplysninger om tildelt bagatellmessig st&oslash;tte i l&oslash;pet av 20 arbeidsdager dersom ESA ber om slik informasjon.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>\r\n\t\t\t</ul>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td>&nbsp;</td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"4\">\r\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"4\">\r\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"4\">\r\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"4\">\r\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t\t<td> </td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"4\">\r\n\t\t\t<p>&nbsp;</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td colspan=\"4\">&nbsp;</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n","draftno":16330,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"<p>Den nye forordningen skal virke fra 2014-2020. KOM har uttalt at de i denne perioden vil evaluere hvordan forordningen virker. To &aring;r f&oslash;r forordningen utl&oslash;per vil KOM be medlemslandene utfylle et detaljert sp&oslash;rreskjema for &aring; innhente ytterlige opplysninger, samt ha en offentlig h&oslash;ringsprosess der det bes om innspill. Det forventes at terskelverdien og hvordan en kan sikre overholdelse av forordningen ogs&aring; vil bli temaer i neste runde.</p>\r\n","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Den nye forordningen om bagatellmessig st&oslash;tte tr&aring;dte i kraft for EUs medlemsland 1. januar 2014.&nbsp; Det er n&oslash;dvendig &aring; inkorporere forordningen i norsk rett for at forordningen skal ha virkning i intern rett. Norske st&oslash;ttegivere kan derfor ikke lovlig tildele st&oslash;tte i medhold av den nye forordningen f&oslash;r den er gjennomf&oslash;rt i norsk rett.&nbsp;Det er forventet at E&Oslash;S-komiteen vil vedta &aring; innlemme forordningen i E&Oslash;S-avtalen 16. mai 2014, deretter m&aring; den gjennomf&oslash;res i norsk rett igjennom endring av forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig st&oslash;tte &sect; 2.</p>\r\n","valuation":"<p>B&aring;de spesialutvalget og referansegruppen for offentlig st&oslash;tte har v&aelig;rt l&oslash;pende orientert om revisjonen, og gitt anledning til &aring; gi innspill underveis i forbindelse med Kommisjonens h&oslash;ringer om utkast til nye regler. Utkast til ny forordning har ogs&aring; blitt lagt ut p&aring; h&oslash;ring p&aring; departementets hjemmeside.<br>\r\n<br>\r\nI h&oslash;ringsrunden til kommisjonens tidligere utkast uttalte Norge, i likhet med mange medlemsland, at vi var i mot at det innf&oslash;res et krav om nasjonalt register eller rapporteringsforpliktelser for bagatellmessig st&oslash;tte. Begrunnelsen var at dette ville inneb&aelig;re en stor administrativ byrde for medlemslandene og st&oslash;ttegivere, s&aelig;rlig sett i forhold til at bagatellmessig st&oslash;tte ikke anses &aring; kunne p&aring;virke samhandelen og konkurransen. Forslaget ble derfor str&oslash;ket av Kommisjonen.&nbsp; I likhet med Sverige og Finland,&nbsp;er Norge enig i Kommisjonens vurdering om at terskelverdien ikke b&oslash;r&nbsp;heves p&aring; n&aring;v&aelig;rende tidspunkt for &aring; hindre at konkurransen vris.<br>\r\n<br>\r\nDen nye forordningen er hovedsakelig en videref&oslash;ring og klargj&oslash;ring av dagens rettstilstand, og vil etter departementets vurdering gj&oslash;re det enklere for st&oslash;ttegivere &aring; tildele st&oslash;tte i samsvar med forordningen. Det har ikke v&aelig;rt noen reaksjoner fra spesialutvalget eller referansegruppen for offentlig st&oslash;tte, eller andre h&oslash;ringsinstanser, p&aring; den vedtatte forordningen om bagatellmessig st&oslash;tte.</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":true,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":null,"articleno":null,"basisArticleno":"1407/2013","celexno":null,"changed":"2014-04-11T09:57:01.12","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-faktanotat","draftno":16330,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XV. Statsstøtte","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":20,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":null,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission regulation 1407/2013 - de minimis aid","established":"2014-04-10T14:51:39","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":null,"journalLink":null,"komLink":null,"komno":null,"lawChange":false,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":"http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html","partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":null,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397134961620&uri=CELEX:32013R1407","pubType":"Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen","pubno":16330,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":null,"reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Bagatellmessig støtte","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":null,"stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":null,"stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":null,"stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":1,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Offentlig støtte","suId":17,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":1,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Ny forordning om bagatellmessig støtte","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":1,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2014-04-11T12:42:34.693","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":1,"publishedStepSpecified":true,"pubno":16330,"pubnoSpecified":true},"suName":"Offentlig støtte","xoName":"Hanne Buch"}